Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za izbor i zapošljavanje

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 (0)1 239 3777
fax: +385 (0)1 231 5300
e-mail: dekanat@agr.hr

Raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta

 1. u znanstveno-nastavnom zvanju i na  radnom mjestu  docenta  u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo i specijalnu zoologiju - 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavnom zvanju i na  radnom mjestu  docenta u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, grana Krajobrazna arhitektura, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost - 1 izvršitelj;
 3. u znanstveno-nastavnom zvanju i na  radnom mjestu  docenta u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, grana Sjemenarstvo, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za sjemenarstvo - 1 izvršitelj;
 4. u suradničkom zvanju i na radnom mjestu višeg asistenta u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, grana Genetika, oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku - 1 izvršitelj;
 5. u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo i specijalnu zoologiju - 1 izvršitelj;
 6. u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, grana Sjemenarstvo na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za sjemenarstvo - 1 izvršitelj;
 7. poslijedoktoranda na radnom mjestu I. vrste - u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, na projektu HRZZ „Genetic basis of bioactive nutrient content in Croatian common bean landraces“,  na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom - 1 izvršitelj;
 8. u stručnom zvanju i na radnom mjestu I. vrste -  stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području Biotehničke znanosti, na projektu INSECT LIFE 13 ENV/HU/001092 „Innovative Realtime Senzoring of Insects“ na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju - 1 izvršitelj;
 9. izvršitelja na radnom mjestu I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, voditelj Centralne agronomske knjižnice, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj;
 10. izvršitelja na radnom mjestu I. vrste – voditelj odjeljka, administrativni suradnik za radne odnose, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj;
 11. izvršitelja na radnom mjestu III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste na pokušalištu Centar za travnjaštvo Zavoda za specijalnu proizvodnju bilja na Medvednici, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.

Pristupnici pod točkom 1. do 6. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („N.N.“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14).

Pristupnici pod točkom 7.  trebaju ispunjavati uvjete: doktorat u području prirodnih znanosti, polje biologija.

Pristupnici pod točkom 8.  trebaju ispunjavati uvjete: završen studij Zaštite bilja, prednost imaju kandidati sa doktoratom znanosti iz područja fitomedicine, poznavanjem engleskog jezika i rada na računalu te s iskustvom u faunističkim istraživanjima i iskustvom u radu na međunarodnim projektima.

Pristupnici pod točkom 9.  trebaju ispunjavati uvjete: završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera, uvjeti propisani Zakonom o knjižnicama, znanje jednog svjetskog jezika i znanje rada na osobnom računalu.

Pristupnici pod točkom 10. trebaju ispunjavati uvjete: završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera, jedna godina radnog iskustva, znanje rada na osobnom računalu.

Pristupnici pod točkom 11. trebaju ispunjavati uvjete: SSS; znanje rada na osobnom računalu i  radno iskustvo od jedne godine.

Prijave sa životopisom, preslikom diplome, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), elektronski ispis radnog staža s HZMO te dokaze o ispunjavanju uvjeta, pristupnici moraju dostaviti za točke 1. do točke 8. na adresu Fakulteta u roku 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, a za točke 9. do točke 11. u roku od 8 (osam) dana od objave u Narodnim novinama s naznakom „Za natječaj“.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi pristupnik ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.