Info

Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Objekt J
Fax: +385 1 231 5300

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
prof. dr. sc. Dragan Bubalo, predstojnik zavoda
Redoviti profesor
+385 01 239 3690dbubalo
prof. dr. sc. Tomislav Treer
Professor emeritus
+385 01 239 3875treer
prof. dr. sc. Marina Piria
Redoviti profesor
+385 01 239 3875mpiria
dr. sc. Ana Gavrilović
Izvanredni profesor
+385 01 239 3874agavrilovic
izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem
Izvanredni profesor
+385 01 239 3655nsprem
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
Izvanredni profesor
+385 01 239 3878ttomljanovic
doc. dr. sc. Daniel Matulić
Docent
+385 01 239 3876dmatulic
doc. dr. sc. Lidija Svečnjak
Docent
+385 01 239 3995lsvecnjak
dr. sc. Laura Iacolina
Poslijedoktorand
+385 1 239 3655ilaura
dr. sc. Saša Prđun
Poslijedoktorand
+385 01 239 3915sprdjun
Krešimir Kavčić, mag. ing. agr.
Asistent
+385 01 239 3977kkavcic
Tena Radočaj, mag. ing. agr.
Asistent
+385 1 239 3860tradocaj
Ivan Špelić, mag. ing. agr.
Asistent
+385 1 239 3977ispelic
Sunčica Stipoljev
Doktorand
+385 1 239 3860sstipoljev

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Andrea Rezić, mag. ing.
Stručni suradnik SZVO
+385 01 239 3860arezic
Lidija Devčić
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 239 3860siketic

Usluge i proizvodi

Usluge u ribarstvu

Konzalting za potrebe gospodarenja sportsko-ribolovnim vodama i izrada ribolovnih gospodarskih osnova.

 • prof. dr. sc. Tomislav Treer
 • prof. dr. sc. Marina Piria
 • izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
 • doc. dr. sc. Daniel Matulić

Usluge u pčelarstvu

Usluge laboratorijskog ispitivanja pčelinjih proizvoda, izrada stručnih elaborata, izrada dokumentacije za zaštitu izvornosti i/ili zemljopisnog podrijetla meda, konzultacije, stručna predavanja i organizacija edukacijskih programa iz područja pčelarstva.

 • prof. dr. sc. Dragan Bubalo
 • doc. dr. sc. Lidija Svečnjak
 • dr. sc. Saša Prđun

Usluge u lovstvu

Izrada lovno-gospodarskih osnova, program uzgoja divljači i program zaštite divljači, provođenje lovno-gospodarskih osnova, monitoring divljači, usluge molekularnih analiza u lovstvu, konzalting.

 • izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem
 • Krešimir Kavčić, mag. ing. agr.

Laboratoriji

U okviru Zavoda djeluju dva laboratorija koja se bave analitikom vezanom za područje ribarstva i pčelarstva.

Ribarski laboratorij (lokacija: Bijela vila)
Voditelj Laboratorija: prof. dr. sc. Marina Piria

Laboratorij je opremljen za hidrokemijske, hidrobiološke i ihtiološke analize

Laboratorij za analizu pčelinjih proizvoda i biologiju pčela (lokacija: Pčelinjak)
Voditelj Laboratorija: doc. dr. sc. Lidija Svečnjak

Područje rada Laboratorija obuhvaća sljedeće analize i laboratorijska ispitivanja:

 • melisopalinološka (peludna) analiza meda
 • fizikalno-kemijske analize meda (utvrđivanje udjela vode, električne provodnosti, pH vrijednosti)
 • utvrđivanje udjela hidroksimetilfurfurala (HMF) u medu metodom UV/VIS spektroskopije
 • senzorska analiza meda
 • analiza pčelinjeg voska: ispitivanje autentičnosti - kvalitativna i kvantitativna detekcija patvorina u pčelinjem vosku metodom infracrvene spektroskopije / (FTIR-ATR tehnika)
 • analiza hemolimfe pčela

Analiza drugih pčelinjih proizvoda (matična mliječ, propolis, pelud, pčelinji otrov) i drugih bioloških uzoraka provodi se sukladno potrebama nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada Zavoda.

Pčelinjak nadbiskupa Haulika (pokusni pčelinjak)

Pčelinjak biskupa Haulika Agronomskog fakulteta zaštićeno je kulturno dobro upisano u Registar nepokretnih spomenika kulture RH, smješteno na sjeveroistočnom dijelu perivoja parka Maksimir koji je također zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture. Prema podatcima o povijesnoj genezi zgrade procijenjeno je kako je objekt izgrađen između 1838. i 1843. godine, kao gospodarska zgrada „Stan nadlugara i pčelinjak“ zajedno s ostalim gospodarskim zgradama parka Maksimir. Pčelinjak je dobio ime po nadbiskupu Juraju Hauliku de Varallya koji je bio zaslužan za njegov dizajn i izgradnju.

Njegova je rekonstrukcija započela 2012. godine, a uključivala je izradu Idejnog i Glavnog projekta te konzervatorsko-restauratorska istraživanja u skladu s kojima je u razdoblju od 2014. do 2015. godine provedena obnova objekta. Pčelinjak je pod voditeljstvom Zavoda za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju, a njegova sadašnja višenamjenska funkcija uključuje uredski prostor za smještaj dijela djelatnika Zavoda (Katedra Pčelarstvo), Laboratorij za analizu pčelinjih proizvoda i biologiju pčela, pokusni pčelinjak, vrcaonu, studentski praktikum te bočna drvena krila koja su u svojstvu povijesnog muzeja pčelarstva te prostora za paviljonski smještaj košnica.

Revitalizacija Pčelinjaka financirana je iz proračuna Grada Zagreba u okviru suradnje grada Zagreba sa Sveučilištem (Aktivnost A100008), a opremanje objekta i laboratorija sufinancirano sredstvima Agronomskog fakulteta i Zavoda za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju. Pčelinjak je nakon uspješno završene rekonstrukcije službeno otvoren 19. lipnja 2015. godine. Radi specifične gradnje koja je još davnih 40-ih godina 19. stoljeća obuhvaćala centralnu zidanu zgradu i bočna drvena krila namijenjena za paviljonski smještaj košnica, a taj izvorni oblik i funkcija ostali sačuvani do danas uz djelomičnu prenamjenu za potrebe nastave i znanstveno-istraživačkog rada, ovaj jednistveni objekt predstavlja zanimljivu sinergiju znanosti i umjetnosti.

Povijest zavoda

Zavod je izravni sljednik Zoologičkog kabineta, sastavnog dijela Kraljevske šumarske akademije, osnovane 20. listopada 1898. Od 1919. g. Zavod je u sastavu tada osnovanog Gospodarsko-šumarskog fakulteta. U prvom razdoblju njegovi najistaknutiji djelatnici su Antun Korlević i Ervin Rössler. On je ujedno bio osnivač prve znanstvene ustanove u ribarstvu još 1909. g. - Ihtiološke sekcije (Zavoda za istraživanje riba i ribarskih prilika). Godine 1932. dolazi do ujedinjenja s Entomološkim kabinetom, te entomologija prevladava kao područje istraživanja, a najpoznatiji znanstvenik je Željko Kovačević. Njega na predmetu Zoologija 1960. nasljeđuje Lea Schmidt, koja predaje i Pčelarstvo. Katedru Ribarstva 1935. g. preuzima Josip Plančić. Godine 1977. dolazi do ponovnog razdvajanja i samostalnog razvoja Zavoda, koji današnje ime nosi od god. 1991.

Glavne aktivnosti Zavoda vezane su za obrazovanje, znanstveno-istraživački rad, razvoj novih tehnologija te proširenje i unaprijeđenje sva četiri područja. Djelatnici Zavoda sudjeluju u nastavnom radu na 9 modula na dodiplomskoj razini (1 i na engleskom jeziku), 12 na diplomskim studijima (2 i na engleskom, a 1 samo na engleskom jeziku), 9 na poslijediplomskim specijalističkim studijima, te na poslijediplomskom doktorskom studiju. Trenutno postoje četiri nacionalna i dva međunarodna znanstvena projekta u ribarstvu, pčelarstvu i lovstvu koje vode znanstvenici sa Zavoda kao glavni istraživači. Osim toga, Zavod je predvodio i provedbu većeg broja tehničkih projekata u ribarstvu, pčelarstvu i lovstvu.