Info

Zavod za specijalnu proizvodnju bilja

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 6, 3. kat
Fax: +385 1 239 3703

Tajnica/tajnik zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Draženka Piha, tajnica zavoda+385 01 239 3775dpiha

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
prof. dr. sc. Josip Leto, predstojnik zavoda
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 4079jleto
prof. dr. sc. Jasminka Butorac
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3632jbutorac
prof. dr. sc. Ana Pospišil
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3783apospisil
prof. dr. sc. Milan Pospišil
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3701mpospisil
prof. dr. sc. Zlatko Svečnjak
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3774svecnjak
prof. dr. sc. Željko Jukić
Redoviti profesor
+385 01 239 3781zjukic
prof. dr. sc. Dubravko Maćešić
Redoviti profesor
+385 01 239 3702dmacesic
izv. prof. dr. sc. Darko Uher
Izvanredni profesor
+385 01 239 3700duher
dr. sc. Marina Brčić
Poslijedoktorand
+385 01 239 3662mbrcic

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Nikola Lesičar, bacc. ing. agr.
viši tehničar
+385 01 239 3914
Denis Jurić
Tehnički suradnik
+385 01 239 3914
Ivan Švajka
Tehnički suradnik
+385 01 239 3914isvajka
Snježana Župan
Tehnički suradnik
+385 01 239 3914szupan
Marija Dupelj
Pomoćno tehničko osoblje
Miroslav Knežević
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 239 3914mknezevic
Ivica Luketić
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 239 3914

Centar za travnjaštvo

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
izv. prof. dr. sc. Marina Vranić, voditelj
Izvanredni profesor
+385 01 239 3999mvranic
izv. prof. dr. sc. Krešimir Bošnjak
Izvanredni profesor
+385 01 455 0042kbosnjak
doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak
Docent
+385 01 239 3782hkutnjak
Ivana Čačić, dipl. ing.
Viši stručni suradnik
+385 01 455 0042icacic
Ivan Kenđelić
Tehnički suradnik
+385 01 455 0042ikendjelic
Nataša Bakota
Administrativni zaposlenik
+385 01 455 0042nbakota
Dragutin Dupelj
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 455 0042ddupelj
Tomislav Dupelj
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 455 0042tdupelj
Zlatko Landripet
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 455 0042zlandripet
Petar Landripet
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 455 0042

Usluge i proizvodi

Sjeme sorata soje: Zagrepčanka, Sanja

Zavod proizvodi predosnovno sjeme za proizvodnju OS i nižih kategorija

Prof. dr. sc. Ana Pospišil

Sjeme sorte ozimog krmnog graška; Maksimirski ozimi, Maksimirski rani, Ozimi šampion

Zavod proizvodi predosnovno sjeme za proizvodnju OS i nižih kategorija

Doc. dr. sc. Darko Uher

Rasplodna stoka (goveda i ovce) pasmine Charolais

Zavod u Centru za travnjaštvo na Medvednici uzgaja goveda i ovce radi istraživanja pri čemu jedan dio reprezentativnih grla stavlja na tržište

Prof. dr. sc. Josip Leto

Projektiranje i unapređenje tehnoloških procesa u ratarstvu i travnjaštvu

Zavod se u svom istraživačkom radu opredijelio za istraživanje tehnoloških postupaka u provođenju ratarskog bilja (tzv. ratarsko, industrijsko, krmno bilje) i trava, te svoje spoznaje nudi tržištu u sklopu projektiranja proizvodnje sirovina za prerađivačku industriju, te krme za uzgoj stoke.

Prof. dr. sc. Milan Pospišil, Prof. dr. sc. Ana Pospišil, Prof. dr. sc. Josip Leto, Prof. dr. sc. Zlatko Svečnjak

Laboratorijsko i "in vivo" određivanje hranidbene vrijednosti voluminozne krme

Zavod provodi istraživanja hranidbene vrijednosti voluminozne krme (zelene, silirane, sušene). Za tu svrhu koristi NIRS tehnologiju i pokusne životinje.

Doc. dr. sc. Marina Vranić

Pokušališta i laboratoriji

Pokušalište u Maksimiru

Zavod koristi 10 ha pokušališta u Maksimiru smještenog između potoka Bliznec i Štefanovec. Na pokušalištu se odvijaju fiziološka i agrotehnička istraživanja, te oplemenjivački rad na soji, grašku i kukuruzu. Za spomenuto istraživanje pokušalište je opremljeno potrebnom istraživačkom i drugom opremom

Prof. dr. sc. Dubravko Maćešić

Pokušalište na Medvednici - Centar za travnjaštvo

Zavod koristi 55 ha prirodnih travnjačkih površina za nastavni i istraživački rad iz područja travnjaštva. Za provođenje nastave pokušalište je opremljeno potrebnom suvremenom audio vizuelnom opremom kao i modernim nastavnim prostorom. Za spomenuta istraživanja pokušalište je opremljeno potrebnim laboratorijem s istraživačkom opremom kao i eksperimentalnim životinjama i prostorima za provođenje bioloških pokusa.

Prof. dr. sc. Josip Leto

Povijest zavoda

Zavod je osnovan naredbom pokrajinskog Povjereništva za Hrvatsku i Slavoniju br. 5524 od 22. veljače 1924. sa statutom Zavoda u kojem mu se određuje slijedeća djelatnost:

  1. da unapređuje i usavršava znanje studenata Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
  2. da služi znanstvenim istraživanjima
  3. da daje stručna mišljenja iz područja znanosti o proizvodnji poljoprivrednog bilja
  4. da sudjeluje u istraživanjima koja se dotiču odnosne grane znanosti

Tijekom svog dugogodišnjeg djelovanja znanstveno-nastavni djelatnici ostali su na tragu zadaće iz tog prvog statuta. (U nastavnoj djelatnosti Zavod organizira i provodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju Biljne znanosti i drugim studijima iz područja oranične proizvodnje te korištenja travnjačkih površina.)

Osim značajnog doprinosa u ostvarenju dodiplomske nastave iz područja specijalne proizvodnje bilja Zavod je dao značajan doprinos ostvarenju postdiplomske nastave: 115 magistara, te izradi 54 doktorskih disertacija iz područja specijalne proizvodnje bilja.

U znanstvenoj djelatnosti obavlja znanstvena istraživanja iz područja agrotehnike, fiziologije bilja, sjemenske i merkantilne proizvodnje oraničnih kultura, te korištenju travnjaka, uskladištenja i konzerviranja ratarskih i krmnih kultura. Također radi na selekciji i introdukciji ratarskih, industrijskih i krmnih kultura.

U primjeni znanstvenih i stručnih saznanja surađuje s proizvođačima u razradi tehnologije proizvodnje.