Info

Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
IV paviljon, prizemlje
Fax: +385/1/239 4073

Tajnica/tajnik zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Julijana Jelić, tajnica zavoda+385 01 239 4021jjelic

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec, predstojnica zavoda
Izvanredni profesor
+385 01 239 3705vzidovec
prof. dr. sc. Ines Han Dovedan
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3708ihan
izv. prof. dr. sc. Ksenija Karlović
Izvanredni profesor
+385 01 239 3707karlovic
izv. prof. dr. sc. Tatjana Prebeg
Izvanredni profesor
+385 01 239 3706tprebeg
Stanko Stergaršek, Izv. prof. dipl. ing. arh.
Izvanredni profesor
+385 01 239 4021sstergarsek
doc. dr. sc. Goran Andlar
Docent
+385 01 239 3658gandlar
doc. dr. sc. Sonja Butula
Docent
+385 01 239 4047butula
doc. dr. sc. Ines Hrdalo
Docent
+385 01 239 4073ihrdalo
doc. dr. sc. Petra Pereković
Docent
+385 01 239 4073pperekovic
doc. dr. sc. Miroslav Poje
Docent
+385 01 239 3772poje
doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
Docent
+385 01 239 4021irechner
Monika Kamenečki, mag. ing. prosp. arh.
Asistent
+385 01 239 4073mkamenecki
mr. sc. Vesnica Koščak Miočić Stošić
Asistent
+385 01 239 3791vkoscak
Aneta Mudronja Pletenac, mag. ing.
Asistent
dr. sc. Dora Tomić Reljić
Znanstveni novak
+385 01 239 3791dtomic

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Timka Luketić
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 239 4021

Pokušališta i laboratoriji

Maksimir

Zavod koristi 1 ha pokusnog polja Fakulteta u Maksimiru na kojem se na otvorenom i u zaštićenom prostoru obavljaju pokusi na introdukciji samoniklih vrsta u hortikulturu te studentski pokusi.

Prof. dr. sc. Ines Vršek

Dubrovnik

Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza Dubrovnik

Prof. dr. sc. Branka Aničić

Povijest zavoda

Na poticaj dr. Zdravka Arnolda, prvog predstojnika Zavoda, a na prijedlog Rektora Sveučilišta u Zagrebu, dne 8. prosinca g. 1937. Ministar prosvjete odobrava da se u Zagrebu na Gospodarsko-šumarskom fakultetu osnuje Zavod za vrtlarstvo. Zadaća Zavoda bila je unapređenje hortikulture i promicanje njezinih grana, kao što su cvjećarstvo, povrćarstvo, vrtna dendrologija i vrtna arhitektura. Od osnutka Zavoda do 1958. godine mijenjaju se nastavni programi a od 1958. godine na voćarsko-vinogradarsko-vrtlarskom smjeru predaju se uz ostale i predmeti kao što su Cvjećarstvo, Uzgoj ukrasnog bilja a uvodi se i predmet Oblikovanje parkova i pejzaža. Godine 1968. osnovan je na zagrebačkom sveučilištu prvi Interdisciplinaran poslijediplomski studij iz znanstvenog područja "Oblikovanja pejzaža" koji je održavan u turnusima 1970./79/84/86. U tom razdoblju Zavod su vodile prof. dr. Elze Polak i prof. dr. Paula Pavlek. Godine 1978. se uvodi smjer Vrtlarstvo, a Zavod za Vrtlarstvo se dijeli na: Zavod za povrćarstvo i Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost, čiji je predstojnik bio prof. dr. Vinko Jurčić. Reformom obrazovanja (1982.) na Fakultetu smjer Vrtlarstvo prerasta u profil ''Vrtlarstvo i oblikovanje pejzaža'' i uz već postojeći obvezatni predmet ''Uzgoj ukrasnog bilja'', do tada fakultativni predmet ''Oblikovanje parkova i pejzaža'' postaje redoviti predmet, a uvode se i novi predmeti ''Rasadničarstvo s dendrologijom'', ''Cvjećarstvo'' i ''Uzgoj u zaštićenom prostoru''.

Inicijativom Agronomskog fakulteta g. 1989./90.  izrađen je koncept novog Studija krajobrazna arhitektura. Nakon pozitivnih ocjena i ispitivanja o potrebi ovog kadra na svim interesnim razinama, kao i nakon analiza programa eminentnih europskih studija krajobrazne arhitekture g. 1994. izrađen je novi program Studija uređenja krajobraza koji je utemeljen g. 1996. novom izmjenom programa na Agronomskom fakultetu, ali i sveukupnom reformom obrazovanja na Sveučilištu. Tada se 'Vrtlarstvo' odvaja od 'Oblikovanja pejzaža' i postaje samostalno usmjerenje Studija Bilinogojstvo, a područje krajobrazne arhitekture je obuhvaćeno novim petogodišnjim Studijem. To je interdisciplinaran i međufakultetski Studij u kojem sudjeluju, Arhitektonski, Filozofski, Geodetski, Šumarski i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani, između kojih je potpisan i Sporazum o suradnji, organiziranju i izvođenju nastave.

Godine 2005. se uvodi Bolonski proces i od tada Zavod nosi i izvodi dva preddiplomska (Hortikultura i Krajobrazna arhitektura) i dva diplomska studija (Ukrasno bilje i Krajobrazna arhitektura).

Predstojnik Zavoda je do g. 1989. bio prof.dr. Vinko Jurčić. Nakon njegova odlaska u mirovinu predstojnik Zavoda postaje mr.sc. Lido Sošić. On g. 1993. napušta Zavod i njegovu dužnost tada preuzima dr.sc. Branka Aničić sve do g. 2000. i od 2003. godine do danas. Od 2000. - 2003. godine je predstojnica Zavoda dr.sc. Ines Vršek.

Već dugi niz godina Zavod djeluje i ostvaruje značajne rezultate u dva osnovna znanstveno – istraživačka područja rada:

  1. Područje ukrasnog bilja obuhvaća cvjećarstvo i parkovnu dendrologiju.Istraživanja se provode u području vrtlarstva, cvjećarstva parkovnog bilja, dendrologije, rasadničarstva i vrtne tehnike. Brojni projekti provode istraživanja na glavnim cvjećarskim kulturama, kako na otvorenom tako i u zaštićenom prostoru. Zavod radi na uvođenju samoniklih ukrasnih vrsta u hortikulturu. Ispituje utjecaj gnojidbe i regulatora rasta na kvalitetu ukrasnog bilja. Sudjeluje u izradi programa proizvodnje sadnog materijala cvjećarskih i drvenastih kultura te istraživanju mogućnosti njihove primjene za vrtove i javno zelene površine. Provodi istraživanje ukrasnih biljnih vrsta ruralnih vrtova, proizvodnju i primjenu ukrasnog bilja za interijere.
  2. Područje krajobrazne arhitekture obuhvaća krajobrazno planiranje i krajobrazno oblikovanje.Sustavno se provode istraživanja vezana uz klasifikaciju i vrednovanje krajobraza, uz identifikaciju vrijednih prirodnih i kulturnih krajobraza, kao i razvoju metodologija zaštitnog planiranja i uključivanju javnosti u proces prostornog planiranja.  Istovremeno  se  izrađuju projekti krajobraznog uređenja za sve vrste otvorenih prostora u okviru urbanih i ruralnih cjelina, za uređenje agrarnih područja, degradiranih prostora kao i obnovu povijesnih perivoja.Zavod ima kontinuirano znanstveno istraživački projekt Ministarstva znanosti i tehnologije, vrlo uspješno surađuje sa Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja, kao i s ostalim Gradskim i Županijskim uredima koji se bave s problematikom planiranja i projektiranja. Ostvarena je i dobra međunarodna suradnja. Godine 2000. u Dubrovniku Zavod je organizirao međunarodni Kongres ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools), a g. 1999. i 2001. dvije međunarodne studentske radionice. U sklopu Zavoda  djeluje i pokušalište "Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza" sa sjedištem u Dubrovniku, osnovan još 1982. godine.