Info

Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Objekt-E, Fakultetsko dobro 10
Fax: +385/1/239 3893

Tajnica/tajnik zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Sonja Vidović, tajnica zavoda+385 01 4627 985vitis

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
izv. prof. dr. sc. Darko Preiner, predstojnik zavoda
Izvanredni profesor
+385 01 4627 983dpreiner
prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 4627 978jkkontic
prof. dr. sc. Bernard Kozina
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 4627 980bkozina
prof. dr. sc. Edi Maletić
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 4627 971emaletic
prof. dr. sc. Ana Jeromel
Redoviti profesor
+385 01 4627 986amajdak
izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan
Izvanredni profesor
+385 01 4627 979mkaroglan
doc. dr. sc. Željko Andabaka
Docent
+385 01 4627 974zandabaka
doc. dr. sc. Ana-Marija Jagatić Korenika
Docent
+385 01 4627 986amjagatic
doc. dr. sc. Zvjezdana Marković
Docent
+385 01 4627 975zmarkovic
doc. dr. sc. Marin Mihaljević Žulj
Docent
+385 01 4627 973mmihaljevic
Marina Anić, dipl. ing.
Asistent
+385 01 4627 977
Iva Šikuten, dipl. ing.
Asistent
+385 01 4627 977
Petra Štambuk, mag. ing.
Doktorand
+385 01 4627 977pstambuk

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
dr. sc. Mirela Osrečak
Stručni savjetnik
+385 01 4627 972mosrecak
dr. sc. Antonija Tomić
Stručni savjetnik
+385 01 4627 970adicak
dr. sc. Ivana Puhelek
Viši stručni suradnik
+385 01 4627 972ipuhelek
dr. sc. Ivana Tomaz
Viši stručni suradnik SZVO
+385 01 4627 977itomaz
Karlo Meglić, dipl. ing.
Stručni suradnik SZVO
+385 01 4627 972
Josipa Širić
Administrativni zaposlenik
+385 01 4627 984jsiric
Goran Grgurić
Pomoćno tehničko osoblje
Ivan Markić
Pomoćno tehničko osoblje
Ankica Puntarić
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 234 3657
Mirjana Šimović
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 4627 984

Pokušalište Jazbina

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Aleksandar Brodski, dipl. ing.
Viši stručni suradnik
+385 01 234 2011abrodski
dr. sc. Domagoj Stupić
Viši stručni suradnik SZVO
+385 01 4627 981dstupic
Ivo Barić
Tehnički suradnik
+385 01 234 2011
Andrea Rubčić
Tehnički suradnik
+385 01 234 2011
Franjo Židak
Tehnički suradnik
+385 01 234 2011

Područja istraživanja

Znanstveno-istraživački rad na Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo usmjeren je ka problemima iz područja fiziologije, ishrane i ekologije vinove loze, valorizaciji različitih sustava proizvodnje (konvencionalna, održiva, ekološka) kao i tehnoloških zahvata u vinogradu (uzdržavanje tla, fertilizacija, uzgojni sustavi, ampelotehnički zahvati i dr.) i njihovom utjecaju na prinos i kakvoću grožđa i vina. Posebna pozornost se posvećuje autohtonom sortimentu vinove loze, odnosno njegovoj inventarizaciji, ampelografskoj i genetičkoj determinaciju, opisu i kolekcioniranju te utvrđivanju gospodarskih i tehnološkh karakteristika pojedinih autohtonih sorata u cilju revitalizacije njihova uzgoja. Nadalje, znanstvenim radom obuhvaćeni su problemi rasadničarske proizvodnje te se puno pozornosti posvećuje utvrđivanje sanitarnog statusa (zaraženost gospodarski važnim virusima i fitoplazmama) sortimenta vinove loze u RH i razvijanju novih metoda za unaprjeđenje klonske selekcije i ozdravljivanje od virusa (kultura biljnog tkiva i cryo-terapija).

Istraživanja iz područja vinarstva obuhvaćaju primjenu novih tehnologija u proizvodnji bijelih i crnih vina s posebnim naglaskom na utjecaj selekcioniranih kvasaca, primjenu malolaktične fermentacije, sur lie tehnologiji te hladne maceracije na kemijski sastav i organoleptična svojsta vina. U enokemijskim istraživanjima naglasak je na utvrđivanju polifenolnih spojeva u grožđu, moštu i vinu te s tim u vezi definiranju fenolne zrelosti i optimalnog roka berbe. Pozornost se posvećuje i aminokiselinskom profilu autohtonih sorata, utvrđivanju pojedinačnih organskih kiseline i fermentacijskih aroma te definiranju prekursora netipične arome starenja u vinu.

Istraživačke i proizvodne usluge

Unapređenje proizvodnje grožđa i vina kroz suradnju s gospodarskim subjektima na zadacima poboljšanja tehničko-tehnoloških rješenja u proizvodnji grožđa i vina

  • Izrada investicijskih i izvedbenih projekata podizanja vinograda, matičnih nasada i sl.
  • Kontrola proizvodnje loznog sadnog materijala u okviru suradnje sa Zavodom za sjemenarstvo i rasadničarstvo
  • Provedba postupka klonske selekcije sorata vinove loze
  • Identifikacija i revitalizacija uzgoja rijetkih autohtonih sorata vinove loze
  • Fizikalno kemijske analize mošta i vina za gospodarske subjekte i privatne proizvođače, praćenje dozrijevanja grožđa i definiranje optimalnog roka
  • Tečajevi i edukativne degustacije kao dio cijeloživotnog obrazovanje odraslih u području vinogradarstva i vinarstva za potrebe proizvođača i ostalih zainteresiranih
  • Tečajevi provjere znanja i sposobnosti degustatora sa ciljem izdavanja certifikata, temeljem kojega se imenuju osobe za članove Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje.
  • Proizvodnja i prodaja vina proizvedenih na Vinogradarsko-vinarskom pokušalištu "Jazbina"

Istraživačka infrastruktura (laboratoriji, pokušališta, oprema)

Unutar Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo djeluje Vinogradarsko-vinarsko pokušalište Jazbina, Laboratorij za grožđe, mošt i vino, Ampelografski laboratorij te Laboratorij za kulturu tkiva

Pokušalište Jazbina

utemeljeno je 1939. godine za potrebe znanstvenog i nastavnog rada iz područja vinogradarstva i voćarstva. Vinogradarsko vinarski dio pokušališta u nadležnosti je Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo, gdje se na preko 9 ha vinograda provode znanstvena istraživanja, eksperimentalni rad za potrebe diplomskih, magistarskih i doktorski radova, a svi studenti kojima su nastavnim planom i programom predviđeni sadržaji iz područja vinogradarstva i vinarstva ovdje provode vježbe i obaveznu stručnu praksu.

Na pokušalištu se nalazi i Nacionalna kolekcija sorata vinove loze, koja danas broji 120 primki , a podignuta je s ciljem očuvanja svih preostalih sorata vinove loze na području Republike Hrvatske, osobito onih najugroženijih koje su na taj način spašene od izumiranja.

U edukativne svrhe podignut je kolekcijski nasad sorata tipičnih za regiju Kontinentalna Hrvatska (vinske, stolne, međuvrsni križanci) za potrebe studentske nastave i matični nasad loznih podloga u kojem se studenti mogu upoznati sa većim brojem gospodarski značajnih podloge za vinovu lozu.

U proizvodnom vinogradu najzastupljenije bijele sorte su Chardonnay, Traminac i Graševina, a na manjem dijelu površine zasađene su crne sorte Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot crni i dr..

Od spomenutih sorata na pokušalištu se proizvode kvalitetna i vrhunska vina Chardonnay, "Zlatarovo zlato", "Dora Krupićeva", "Kontesa Nera", "Crni vitez" i dr.. Uz vina redovite berbe, na pokušalištu se proizvode i pjenušci klasičnom metodom vrenja u boci, a u povoljnim vinogradarskim godinama i predikatna vina.

Na pokušalište se nalaze gospodarske zgrade u kojima je opremljen vinski podrum sa prostorom i opremom za primarnu preradu grožđa, doradu i punjenje vina.U zasebnom objektu smješteni su uredski i laboratorijski prostori Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo, te eksperimentalni podrum.

U eksperimentalnom podrumu nalazi se suvremeni sustav za mikro- i mini vinifikaciju s automatskom kontrolom temperature i inertnim plinom, koji omogućava kontrolirane i ujednačene uvjete uzoraka, te je stoga prikladan za enološku evaluaciji sorata i klonova, kao i provođenje različitih tehnoloških pokusa.

Ampelografski laboratorij

opremljen je za potrebe ampelografskog opisa i determinacije sorata, te provođenje ampelometrijskih istraživanja.

Laboratorij za grožđe, mošt i vino

uz opremu potrebnu za provođenje osnovnih kemijskih analiza mošta i vina posjeduje aparat za tekućinsku kromatografiju (HPLC) s fluoroscentnim detektorom i DAD-om te plinsku kromatografiju sa masenim detektorom (GC-MS). Od pojedinačnih grupa spojeva najveća pažnja posvećena je analizi polifenola i to pojedinačnih antocijana, flavan-3-ola, derivata p-hidroksicimetne kiseline, flavonola i trans-resveratrola. Uz to provodi se analiza indol-3-octene kiseline i aminokiselina u moštu i vinu. Laboratorij također posjeduje i UV/VIS spektrofotometar na kojem se određuju ukupni fenoli, ukupni antocijani, ukupni flavonoli, slobodni i vezani terpeni u ekstraktima iz grožđa, moštu i vinu te boja vina. GC-MS-om se određuje 2-aminoacetofenon.

Laboratorij za kulturu tkiva

opremljen je za uzgoj vinove loze u in vitro uvjetima za potrebe brzog razmnožavanja, ozdravljivanja od virusa i različitih znanstvenih istraživanja za koje je nužno osigurati kontrolirane uvjete sredine. U laboratoriju se provode i istraživanja vezana uz primjenu različitih cryo-tehnika pogodnih za dugo čuvanje genotipova vinove loze i eliminaciju virusa iz biljnog tkiva.

Povijest zavoda

U promicanju znanstvene i suvremene stručne misli i dijela kroz dodiplomske i poslijediplomske studije, te druge oblike obrazovanja sudjelovala je cijela plejada uvaženih znanstvenika i suradnika. Uz prvotne, osnovnih predmete, "Vinogradarstvo" i "Vinarstvo" Zavod je posljednjih dvadesetak godina uveo i dodatne predmete kao što su "Ampelografija" (1984.) i "Jaka alkoholna pića" (1999.). Od 1970. godine (s prekidima) provodi se poslijediplomski studij iz ovog područja, koji danas djeluje u okviru zajedničkog studija "Bilinogojstvo".

Zavod je od svoga utemeljenja 1919. godine do danas prošao kroz različite oblike organizacije znanstveno-nastavnog procesa. Prvi nastavnik iz vinogradarstva i vinarstva bio je Prof. Ivan Radić (1919.-1920.), pa potom Prof. Ivan Rittig (1920.-1935.) i Prof. Nikola Šerman (1935.-1967.), kojega je na Vinogradarstvu naslijedio Prof.dr.sc. Ranko Licul (1967.-1983.), te slijedi Prof.Rudolf Bišof (1983.-1999.). Na vinarstvu kratko vrijeme djeluje Prof.dr.sc. Ivan Štefanić (1952.1955.), a nastavlja Prof.dr.sc. Dubravka Premužić (1967.-1989.). U posljediplomskoj nastavi iz Ampelografije sudjelovao je Dr.sc. Nevenko Fazinić, a iz Mikrobiologije vina Dr.sc. Olga Šafar. Među istaknutim znanstvenim djelatnicima djelovali su i Zdenka Turković, te Dr.sc. Irena Rajher sa svojim suradnicima.

Tijekom postojanja, u Zavodu su izrađeni i objavljeni brojni znanstveni i stručni radovi, vrlo vrijedne kapitalne studije, projekti, osvrti i ekspertize, te objavljene skripte, udžbenici i knjige. Znanstveno istraživačkim radom valorizirane su i sačuvane mnoge autohtone sorte, introducirani gospodarski vrlo vrijedni stolni i vinski kultivari, unaprijeđena tehnologija proizvodnje grožđa, prerada, dorada i finalizacija vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

Značajan je doprinos Zavoda u neprekidnoj suradnji s praksom, vladinim i nevladinim udrugama, te znanstvenim i stručnim institucijama. Posljednjih godina ostvareni su i brojni međunarodni kontakti iz kojih je proistekla vrlo plodna suradnja sa sveučilištima i institutima iz zemalja Europe i SAD-a.