Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Pavao Gančević mag.ing.agr

Datum održavanja:

Morfološka, biološka i ekološka obilježja nezavičajnog grivastog skakača (Ammotragus lervia) na planini Mosor
07. 04. 2017. :: 12:00 sati :: Mala vjećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • doc.dr.sc. Toni Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, predsjednik
  • izv.prof.dr.sc. Antun Kostelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • doc.dr.sc. Damir Ugarković, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

Predloženi  mentori:

  • doc.dr.sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • izv.prof.dr.sc. Klemen Jerina, Biotehnološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Sažetak

Grivasti skakač (Ammotragus lervia Pallas, 1777.) nezavičajna (alohtona) je životinjska vrsta dvopapkara koja obitava na planini Mosor. Na područje planine Mosor 2002. godine usljed oštećenja iz ograđenog prostora u lovište je pobjeglo pet grla grivastih skakača, a današnja populacija procijenjena je na oko 200 grla. Cilj je ove disertacije utvrditi morfološka, biološka i ekološka obilježja grivastog skakača u novom staništu. Pomoću GPS-GSM ogrlica i senzornih infra-crvenih kamera utvrditi dnevnu i sezonsku aktivnost, izbor staništa te disperziju. Prikupljanjem i analizom morfoloških parametara omogućit će se razumijevanje dinamike, populacijske strukture i socijalne biologije ove alohtone vrste. Analizom buraga cilj je utvrditi prehrambene navike kroz četiri godišnja doba kako bi se mogli utvrditi eventualni negativni utjecaji na zaštićenu floru i šumsku zajednicu. Rezultati istraživanja dat će odgovore na brojna pitanja u vezi ove upotpunosti nepoznate životinjske svojte u Hrvatskoj.