Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Poziv za upis pojedinačnih modula iz studijskog programa Zaštita bilja

Od akademske 2017./2018. na Agronomskom fakultetu sukladno Pravilniku o cjeloživotnom obrazovanju moguć je upis pojedinačnih predmeta koji se izvode u sklopu redovitih studijskih programa čijim polaganjem se stječu ECTS bodovi i odgovarajuća potvrda.

Za osobe koje ne ispunjavaju uvjete za pristupanje programima izobrazbe za savjetnika u poljoprivrednoj ljekarni (sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/2012) omogućili smo upis modula Načela fitofarmacije (zimski semestar, 60 sati nastave, 6 ECTS-a) i Aplikacija pesticida (60 sati nastave, zimski semestar, 6 ECTS-a) te Zoocidi (30 sati nastave, ljetni semestar, 3 ECTS-a), Herbicidi (30 sati nastave, ljetni semestar, 3 ECTS-a) ili Sredstva za suzbijanje biljnih patogena (30 sati nastave, ljetni semestar, 3 ECTS-a).  

Uvjeti upisa

Pojedinačne predmete preddiplomskog studija mogu upisati osobe koje su završile sveučilišni studij poljoprivrede, imaju odslušano najmanje 30 sati iz područja zaštite bilja, a završenim studijem su stekle jedan od naziva: 

  1. dipl. ing. (studij prije uvođenja Bolonjskog procesa)
  2. sveučilišni prvostupnik/ica (baccalaures/baccalaurea)
  3. sveučilišni magistar inženjer/ magistra inženjerka

Uvjeti pohađanja nastave, polaganje ispita, stjecanje potvrde

Nastava se pohađa tijekom cijelog semestra zajedno s nastavom koja se izvodi za redovite studente odgovarajućeg studijskog programa (predavanja u pravilu u jutarnjim satima, vježbe u grupama prema rasporedu);

Iznimno, u slučaju većeg broja polaznika na jednom predmetu (više od 10) bit će moguće nastavu organizirati u turnusima;  

Uvjeti za ostvarenje prava na potpis i uvjeti polaganja ispita istovjetni su uvjetima za redovne studente;

Nakon odslušanog i položenog ispita polazniku se izdaje potvrda Fakulteta o odslušanim satima nastave i položenom ispitu te stečenim ECTS bodovima i dopunska isprava sa ishodima učenja upisanog i položenog predmeta;

Potrebni dokumenti za prijavu

  1. Molba za upis koja mora sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime, adresa, kontakt telefon i e-mail, prijedlog predmeta kojeg prijavljujete, dosadašnje iskustvo u području zaštite bilja
  2. Preslika diplome
  3. Preslika Diploma supplement preddiplomskog studija za studente sa završenim BS studijem, Preslika Diploma supplement preddiplomskog studija i diplomskog studija za studente sa završenim MS studijem,  preslika indeksa za studente dodiplomskog studija (prije Bolonjskog procesa)

Postupak prijave

Dokumente potrebne za prijavu dostaviti poštom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Svetošimusnka 25
10000 Zagreb

i istovremeno skenirane e-mailom na adresu ipajac@agr.hr najkasnije do 30. rujna 2017. godine;

Nakon što se zaprime pozivi pristupnici će biti pozvani na  upis.

Cijena pohađanja programa

Cijena ovisi o broju ECTS-a upisanog predmeta i iznosi 300,00 kn/ECTS-u te troškovi upisa u iznosu od  300,00 kuna