Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Neven Iveša, dipl. ing. biologije, prof. biologije

Datum održavanja:

Prisutnost termofilnih vrsta riba u Medulinskom zaljevu
25. 9. 2017. :: 11:00 sati :: Mala Vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Prof. dr. sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Doc. dr. sc. Jurica Jug-Dujaković, Sustainable Aquaculture Systems Inc., 715 Pittstown Road, Frenchtown, NJ 08825, USA
  • Prof. dr. sc. Ivica Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predloženi mentori:

  • izv. prof. dr. sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • doc. dr. sc. Ana Gavrilović, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Sažetak:

Globalnim zagrijavanjem primijećene su veće prosječne temperature mora u Jadranu, uslijed čega se
termofilne vrste riba, koje su uobičajeno prisutne u južnijim dijelovima Jadrana, primiču sve više prema
sjeveru. Prema neslužbenim podacima lokalnih ribara, posljednjih godina u lovinama gospodarskog
ribolova u Medulinskom zaljevu sve je češća pojava termofilnih vrsta riba kao špto su lica šarulje
(Trachinotus ovatus), lica bilizma (Lichia amia), strijelko (Pomatomus saltatrix), škaram (Sphyraena
sphyraena), gof (Seriola dumerili) i lampuga (Coryphaena hippurus). Pregledom znanstvene literature,
podaci o prisutnosti termofilnih vrsta riba u Medulinskom zaljevu i njihovom utjecaju na tamošnji
ekosustav, ne postoje. Stoga će se u Medulinskom zaljevu odrediti pojavnost i sezonska dinamika
utvrđenih termofilnih vrsta riba, njihove prehrambene navike, međusobne kompeticije u ishrani,
dužinsko maseni odnosi i kondiciono stanje te će se utvrditi njihov utjecaj na ekosustav i ribarstvo.