Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana doktorske disertacije :: Mateja Jež Rogelj, dipl.ing.

Datum održavanja:

Izrada i testiranje modela za ocjenjivanje održivog ruralnog razvoja primjenom višekriterijske analize
16.11.2017. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica

Mentor rada:

  • doc.dr.sc. Lari Hadelan

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • Prof. dr. sc. Ramona Franić, redovita profesorica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Doc. dr. sc. Ornella Mikuš, docentica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Prof.dr.sc. Karmen Pažek, redovita profesorica Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru, Slovenija

SAŽETAK

Ruralni i održivi razvoj te održivost su pojmovi koji se u današnje vrijeme često spominju kako u znanstvenim radovima tako i u političkim raspravama i medijima. Ruralni razvoj prioritet je u Europskoj uniji i podupire se financijskim sredstvima iz specifičnih fondova. Istovremeno, održivost je ključna riječ za Europsku uniju prilikom konstruiranja programa i politika za sve ljudske aktivnosti.

U ovom je radu promatran održivi ruralni razvoj na županijskoj odnosno NUTS 3 razini prvenstveno radi dostupnosti podataka, ali i zato što bi se održivi razvoj neke države trebao temeljiti na podjednakom razvoju svih njezinih dijelova. Održivi ruralni razvoj promatran je s aspekta snošljivosti i tolerancije triju sastavnica (ekološke, ekonomske i društvene) koje su na bottom-up i top-down pristupu vrednovali predstavnici različitih profesionalnih institucija. Pomoću dobivenih pondera i statističkih podataka određeni su  kvantitativni pokazatelji pojedine sastavnice u određenom ruralnom prostoru što može biti podloga za izradu strategija razvoja i djelovanje lokalnih i regionalnih čelnika s ciljem poboljšanja održivog razvoja.

U radu su postavljena tri cilja, a to su: identificirati najprikladniji skup indikatora za mjerenje održivog ruralnog razvoja na NUTS 3 razini, izraditi model za mjerenje održivog ruralnog razvoja na NUTS 3 razini i testirati model na primjeru četiriju hrvatskih županija.

U radu je pomoću višekriterijske analize, AHP metodom izrađen model za mjerenje održivog ruralnog razvoja na NUTS 3 razini koji se sastoji od petnaest indikatora podijeljenih u tri skupine: ekološka, ekonomska i društvena. Osim glavnog modela, na osnovu vrednovanja svih ispitanika, napravljene su i četiri inačice: prema mišljenju predstavnika znanstveno-nastavnih institucija, predstavnika LAG-ova i udruga, predstavnika državnih i županijskih institucija i model u kojem svi kriteriji i potkriteriji imaju jednake vrijednosti lokalnih prioriteta.

Model je testiran na primjeru četiriju županija od kojih je Zadarska županija ostvarila najbolje rezultate u pogledu ruralne održivosti, slijedi je Koprivničko-križevačka, zatim Brodsko-posavska i posljednje plasirana je Vukovarsko-srijemska županija.

Testirane su i četiri inačice modela i prema svima je vodeće mjesto zauzela Zadarska, a slijedi je Koprivničko-križevačka županija.

Ključne riječi: AHP, indikatori, NUTS 3, održivi ruralni razvoj, višekriterijska analiza