Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Mateja Grubor, mag.ing.agr.

Datum održavanja:

Utjecaj sastava i mehaničke pripreme biomase na kvalitetu bioulja i biougljena dobivenog pirolizom
09.03.2018. ::  11:00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu:

  • prof. dr. sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, predsjednik
  • doc. dr. sc. Vanja Jurišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • doc. dr. sc. Alan Antonović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

Predložena mentorica:

  • prof. dr. sc. Tajana Krička

SAŽETAK

Posljednjih godina teži se uvođenju naprednih krutih i tekućih biogoriva iz poljoprivredne biomase, a jedan od najznačajnijih procesa korištenih u tu svrhu je piroliza. Piroliza je termokemijski postupak kojim se dobiva bioulje i biougljen, čiji je glavni cilj zamjena dijela fosilnih goriva. Bioulje ima ekološke prednosti kao čisto tekuće gorivo, dok biougljen ima visoku energetsku vrjednost kao kruto gorivo. Na kvalitetu navedenih proizvoda utječu mnogi čimbenici kao što su vrsta biomase, priprema sirovine (veličina i oblik čestice, sadržaj vlage i pepela) te uvjeti postupka pirolize. Cilj ovog istraživanja je odrediti utjecaj sastava i mehaničke pripreme ratarske i voćarske biomase na kvalitetu bioulja i biougljena dobivenog pirolizom. Istraživanje će biti podijeljeno u tri glavne faze, uključujući prikupljanje, mehaničku pripremu i analizu biomase, proces pirolize sa česticama veličine 300 i 600µm te analiza krajnjih proizvoda bioulja i biougljena.