Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj Erasmus+ :: mobilnost nastavnog osoblja (KA107) - partnerske zemlje

Drugi krug natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 01.06.2018. do 31.05.2019.

Na Natječaj se mogu prijaviti nastavnici AFZ-a za mobilnost u svrhu podučavanja na partner sveučilište:

Pod nastavnim osobljem se smatraju zaposlenici AFZ-a na radnim mjestima u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavim, nastavnim i suradničkim zvanjima (uključujući i znanstvene novake, uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave).

Mobilnost je moguće ostvariti od 01.06.2018. do 31.05.2019. godine.

Uvjet je održavanje najmanje 13 sati nastave na Bogor Agricultural University.

Financijska potpora

Financijska potpora za mobilnost osoblja predstavlja zbroj iznosa sredstava za životne troškove (paušalni iznos) i sredstava za putne troškove (paušalni iznos).

Iznos za troškove života dodjeljuje se za svaki dan u kojem se izvodi ugovorena aktivnost i za dva dana provedena na putu: 1 dan puta izravno prije prvog dana aktivnosti i 1 dan puta izravno poslije zadnjeg dana aktivnosti. Iznos pojedinačne potpore (iznos u EUR po danu) je 160 EUR odnosno ukupno 1920 EUR za IPB.

Potpora za putne troškove dodjeljuje se u obliku paušalnog iznosa koji je Sveučilištu u Zagrebu dodijeljen za pojedinu partnersku državu. Potpora pokriva dvosmjerno putovanje te iznosi: 1100 EUR za mobilnosti u IPB.

Prijava mora sadržavati sljedeće dokumente:

  1. prijavni obrazac prilog 1
  2. ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta prilog 2 (za matični fakultet potpisuje prodekanica za međunarodnu suradnju, dostaviti u UMO na potpis)
  3. životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku na Europass obrascu (do 4 stranice)
  4. dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi – izdaje Kadrovska služba
  5. potpisana suglasnost dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti – izdaje UMO
  6. pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno)

Prijave je potrebno dostaviti u UMO u pisanom obliku te u elektronskom obliku poslati na e-mail adresu umo@agr.hr.

Napomena: Dokumentacija u pisanom obliku mora biti vlastoručno (originalno) potpisana od strane kandidata i matične ustanove dok potpis od strane / prihvatne ustanove može biti u skeniranom obliku. 

Rok za prijavu: 27. travnja 2018.

Kompletan tekst Natječaja možete pronaći na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.