Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Tomislav Plavša dipl.ing.agr.

Datum održavanja:

Utjecaj bakterija mliječne kiseline na aromatske spojeve i senzorska svojstva vina Teran
petak, 27.travnja :: 09:00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada :

  • Prof. dr. sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, predsjednik
  • Dr.sc. Marijan Bubola, viši znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
  • Doc.dr.sc. Ana Marija Jagaić Korenika, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Predloženi mentor:

  • Prof. dr. sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Sažetak

Jabučno-mliječna fermentacija u vinu ´Teran´ do sada gotovo da i nije bila predmetom znanstvenih istraživanja. Predloženo će istraživanje ukazati na njen značaj kroz promjene u fizikalno-kemijskim, aromatskim i senzornim svojstvima vina ´Teran´ kako sa znanstvenog tako i s proizvodnog gledišta. Istraživanje će pomoći u boljem razumijevanju ovog postupka kroz definiranje utjecaja soja bakterije mliječne kiseline (dva komercijalna soja bakterije Oenococcus oeni), vremena inokulacije (koinokukacija i naknadna inokulacija) ali i međudjelovanja kvasca i bakterija na pojedine grupe kemijskih spojeva te njihov utjecaj na konačnu senzorsku sliku vina.