Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Ana Pintar, mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Biotest metoda utvrđivanja rezidua mezotriona u dva tipa tla
petak, 25. svibnja :: 12:00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • izv. prof. dr. sc. Mario Sraka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • doc. dr. sc. Kristina Kljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof. dr. sc. Nenad Tomašić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet

Predloženi mentori:

  • izv. prof. dr. sc. Klara Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • dr. sc. Sanja Stipičević, znanstveni suradnik, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Sažetak

Perzistentnost herbicida u tlu važno je svojstvo herbicida. Ovisno o tipu tla i vremenskim uvjetima, prosječni poluvijek raspada (DT50) neperzistentnih herbicida iznosi do 30 dana dok za perzistentne herbicide može biti dulji od jedne godine. Nerazgrađene količine (rezidue) herbicida u tlu mogu oštetiti kulture u plodoredu, suziti plodored, ograničiti izbor herbicida, akumulirati se u tlu i biljnim proizvodima ili dospjeti u površinske i podzemne vode. Perzistentnost herbicida pod utjecajem je kompleksne interakcije fizikalno-kemijskih svojstava herbicida, svojstava tla i vremenskih uvjeta. Mezotrion je herbicid iz kemijske skupine triketona koji inhibira biosintezu karotenoida. Relativno širok raspon poluvijeka raspada (4 do 44 dana) upućuje na činjenicu da perzistentnost mezotriona u specifičnim pedo-klimatskim uvjetima treba ciljano istražiti. Cilj predloženog istraživanja je utvrditi fitotoksični učinak rezidua herbicida mezotriona u dva tipa tla metodom biotesta.