Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./18.

Čestitamo našim nagrađenim studentima i njihovim mentorima!

Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)

  • Marta Bedek; Fizikalno-kemijska karakterizacija i mehanizmi otpuštanja Trichoderma viride spora i kalcijevih iona iz mikrosfera kalcijevog alginata; Izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković (mentor)
  • Tea Arvaj i Željana Bjelja; Utjecaj vrste hrane na razvojne osobine i kvalitativni sastav brašna dobivenog preradom ličinki brašnara (Tenebrio molitor Linnaeus, 1758); Prof. dr. sc. Renata Bažok (mentorica)
  • Ivan Pervan i Tena Radočaj; Determinacija spola i morfološke osobine sivog puha (Glis glis L.) s područja Dalmatinske zagore; Izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović (mentorica)

Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)

  • Tina Stuhne, Iva Radičević, Katarina Bencetić; Utjecaj različitih hranidbenih smjesa na masnokiselinski profil i koncentraciju malondialdehida u mišićnom tkivu hame Argyrosomus regius (Asso, 1801); Doc.dr.sc. Daniel Matulić (mentor)
  • Marieta Jareš, Klara Novaković, Santina Pamić, Dora Zurak; Evaluacija fizikalnih svojstava zrna za predikciju caklavosti; Doc. dr. sc. Kristina Kljak (mentorica)
  • Borna Glückselig, Jakov Mandić, Mara Stipić; Učinkovitost ekološki prihvatljivijih insekticida i metoda u suzbijanju krumpirove zlatice; Doc. dr. sc. Maja Čačija (mentorica)

Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

  • Jakov Mandić, Katarina Jagodić, Ana Leš, Lorena Štefović, Sandra Skendžić, Ana Bardić, Ines Herak, Ivana Uglješić, Ana Marija Kovačević, Ante Vilenica, DoroteaBrajković, Borna Glückselig, Mara Stipić, Josip Tarandek; Izvannastavna aktivnost "Entomološka grupa"; Voditelji grupe: doc. dr. sc. Maja Čačija, doc. dr. sc. Ivan Juran, doc. dr. sc. Ivana Pajač Živković, doc. dr. sc. Darija Lemić i Helena Virić Gašprić mag.ing. agr.

više: www.unizg.hr