Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana doktorskog rada :: Darija Bendelja Ljoljić, dipl.ing.agr.

Datum održavanja:

Koncentracija uree u kozjem mlijeku kao pokazatelj njegove kvalitete i hranidbe koza
18.07.2018. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica

Mentori doktorskog rada:

  • Prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Izv.prof.dr.sc. Tomislav Mašek, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • Prof.dr.sc. Dubravka Samaržija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet u Osijeku
  • Prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

SAŽETAK

Koncentracija uree u kravljem mlijeku poznata je i često se koristi za procjenu izbalansiranosti obroka energijom i proteinima. Podataka o koncentraciji uree u kozjem mlijeku zbog njegove manje ekonomske važnosti, sezonske poliestričnosti i različitog načina uzgoja i držanja koza relativno je malo. Osnovna je pretpostavka ovoga doktorskog rada da će utvrđena koncentracija uree definirati optimalan udio sirovih proteina (SP) u krmnoj smjesi (KS) nužnih za najmanja odstupanja kvalitativnih i kvantitativnih svojstava mlijeka. Za utvrđivanje te povezanosti istraživanje je obuhvatilo 72 alpina koze, podijeljene u tri skupine sa 24 slučajno odabrana grla. Svaka je skupina obuhvatila koze od 1. do 4. laktacije koje su hranjenje krmnom smjesom sa 14%, 16% i 18% SP. Uzorci mlijeka uzimani su jednom mjesečno AT metodom tijekom jedne laktacije. Pojedinačni uzorci mlijeka za svaku kozu koristiti su se za utvrđivanje fizikalnih svojstava (pH, °SH, točka ledišta), kemijskog sastava (osnovni, omjer mliječne masti i proteina, neproteinski dušik i urea) i fiziološkog broja somatskih stanica. U skupnim uzorcima mlijeka od svake skupine koza određena su svojstva zgrušavanja (vrijeme zgrušavanja, brzina formiranja gruša i čvrstoća gruša). Statistička analiza podataka provedena je procedurom MIXED, modelom s ponovljenim mjerenjima korištenjem softverskog paketa SAS V8 (SAS STAT, 2015.). Alpina koze hranjene krmnom smjesom sa 16% SP prosječno su dnevno tijekom laktacije proizvele 3,33 kg mlijeka sa 3,16% mliječne masti, 2,85% proteina, a prosječna koncentracija uree u mlijeku bila je 41,24 mg/100 mL. Povećanje udjela SP sa 14% na 16% u krmnoj smjesi povećalo je dnevnu količinu mlijeka za 0,4 kg (p<0,001) i koncentraciju uree u mlijeku od 35,01 na 41,24 mg/100 mL (p<0,001). Na temelju izračunate točke infleksije dnevne količine mlijeka i udjela proteina u mlijeku koncentracija uree u mlijeku alpina koza bila je između 40,00 i 45,00 mg/100 mL i ne viša od 45,00 mg/100 mL. Koncentracija uree između 40 i 45 mg/100 mL može se smatrati optimalnom i dobar je pokazatelj izbalansiranog obroka za alpina koze, uravnoteženih metaboličkih mikrobnih procesa u buragu i najmanjeg odstupanja u dnevnoj količini, kemijskom sastavu i preradbenim svojstvima mlijeka. Udio sirovih proteina u krmnoj smjesi viši od 16% povećava koncentraciju uree u mlijeku na više od 45 mg/100 mL, a nema učinak na povećanje dnevne količine i kemijski sastav mlijeka.

Ključne riječi: kozje mlijeko, kemijski sastav, urea, hranidba, laktacija, svojstva zgrušavanja mlijeka