Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Produžetak roka za prijavu na Erasmus+ natječaj za mobilnost osoblja u ak. god. 2018./2019. - programske zemlje (KA103) – samo u svrhu podučavanja

Sveučilište u Zagrebu objavljuje produžetak roka za prijavu na Natječaj za mobilnost odlaznog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103) u akademskoj godini 2018./2019.

Natječaj se raspisuje za mobilnosti u akademskoj godini 2018./2019., a može se ostvariti do 30. rujna 2019. godine.

Mobilnost je moguća prema partnerskim visokoškolskim ustanovama u programskim zemljama: države članice EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska.

Lista potpisanih Erasmus+ međuinstitucijskih ugovora Agronomskog fakulteta: prilog 1

Napomena: U Erasmus+ Natječaju za mobilnost osoblja u ak. god. 2018./2019. - programske zemlje (KA103) koji je zatvoren 7. lipnja 2018, godine iskorištene su sljedeće kvote za održavanje nastave:

 • Universität für Bodenkultur Wien – dostupno 2 osobe, 2 tjedna
 • Agraren Universitet – Plovdiv – iskorištena kvota
 • Szent István Egyetem – dostupno 2 osobe, 5 dana
 • Ss. Cyril and Methodius University – iskorištena kvota
 • Univerza v Ljubljani – dostupno 1 osoba, 2 tjedna
 • Univerza v Mariboru – iskorištena kvota za ugovor pod područjima 0888 i 041
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – iskorištena kvota

Na Natječaj se mogu prijaviti:

1. Nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica može se prijaviti u svrhu:

1.1. Održavanje nastave/podučavanje (nastavno osoblje) - Teaching Assignment (STA)

Trajanje mobilnosti: najmanje 2 dana, a najviše 2 mjeseca (ne uključujući dane puta) tj. kako je dogovoreno s inozemnom partnerskom ustanovom.

Uvjet: održavanje najmanje 8 sati nastave odnosno minimalan broj sati propisanih Erasmus+ međuinstitucijskim ugovorom. Mobilnost je moguća isključivo prema partnerskim visokoškolskim ustanovama s kojima Agronomski fakultet ima potpisan Erasmus+ međuinstitucijski sporazum o suradnji za ak. god. 2018./2019. – lista ugovora prilog 1

Financiranje: do 5 dana mobilnosti (ukoliko mobilnost traje kraće od 5 dana, financira se dodatno i 1 dan puta ukoliko se na taj dan ne izvodi predviđena aktivnost).

Prijaviti se mogu nastavnici u stalnom radnom odnosu na Agronomskom fakultetu (osobe u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavim, nastavnim i znanstvenim te suradničkim i stručnim zvanjima) i vanjski suradnici zaposleni na Ugovor o djelu.

1.2 Kombinirana mobilnost održavanja nastave/podučavanja i stručnog usavršavanja (nastavno osoblje)

Trajanje mobilnosti: najmanje 2 dana, a najviše 2 mjeseca (ne uključujući dane puta) tj. kako je dogovoreno s inozemnom partnerskom ustanovom.

Ako se poučavanje kombinira s osposobljavanjem tijekom iste mobilnosti u inozemstvu, najmanji broj sati poučavanja tjedno (ili bilo koje kraće razdoblje boravka) smanjuje se na 4 sata tjedno. U slučaju potrebe za rangiranjem prijava, pri ocjeni kvalitete plana rada prednost će se davati prijavama koje uključuju razvijanje pedagoških vještina i vještina stvaranja kurikuluma.

Financiranje: do 5 dana mobilnosti (ukoliko mobilnost traje kraće od 5 dana, financira se dodatno i 1 dan puta ukoliko se na taj dan ne izvodi predviđena aktivnost).

Prijaviti se mogu nastavnici u stalnom radnom odnosu na Agronomskom fakultetu (osobe u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavim, nastavnim i znanstvenim te suradničkim i stručnim zvanjima) i vanjski suradnici zaposleni na Ugovor o djelu.

2. Dolazno nenastavno osoblje iz tvrtki ili znanstvenih ustanova izvan RH - održavanje nastave tj. mobilnost u svrhu podučavanja - Teaching Assignment (STA)

Trajanje mobilnosti: najmanje 2 dana, a najviše 2 mjeseca (ne uključujući dane puta)

Mobilnost prijavljuju djelatnici Agronomskog fakulteta za nenastavno osoblje iz programskih zemalja iz sljedećih tvrtki/ustanova: malo, srednje ili veliko poduzeće, javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, gospodarske komore, obrtnička / stručna udruženja i sindikate, istraživački institut, zaklada, škola /institut /obrazovni centar, NGO, tijelo koje pruža usluge savjetovanja o budućoj karijeri, usluge profesionalne orijentacije i informacijske usluge.

Obveza od najmanje 8 sati nastave ne odnosi se na dolazno nenastavno osoblje iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH.

Opći dio (odnosi se na sve prijave)

Pojedinačna financijska potpora

Financijska potpora za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja je zbroj paušalnih iznosa za troškove života i troškova puta.

Iznosi za troškove života se dodjeljuju za svaki dan u kojem se izvodi ugovorena aktivnost i za jedan dan proveden na putu (ako za taj dan nije predviđena aktivnost na inozemnoj ustanovi te ako je planirani boravak na ciljnoj inozemnoj ustanovi manji od 5 dana), ali do najviše 5 dana.

Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove (iznosi izraženi u EUR): link

(http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Suradnja/Medunarodna_razmjena/Sveucilisnog_osoblja/Erasmus_plus/Erasmus_plus_2018-19/9_Iznosi_za_zivotne_troskove_i_za_putne_troskove.pdf)

Potpora za putne troškove isplaćivat će se u paušalnom iznosu prema udaljenosti. Udaljenost u kilometrima računa se pomoću kalkulatora objavljenog na stranicama Europske komisije: link   (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en)   

Napomena za putne troškove: Ako kandidat  potpore nakon odabira na Natječaju utvrdi da financiranje putnih troškova prema izračunu putne udaljenosti ne pokriva 70% stvarnog troška tada može ostvariti uvećanu financijsku potporu za putni trošak (najviše do 80% stvarnog putnog troška). Sveučilište u Zagrebu će se zajedno s kandidatima naknadno, a prije realizacije mobilnosti, javiti Agenciji za mobilnost i programe EU za odobrenje. Mogućnost eventualnih izvanrednih troškova kandidat mora najaviti već u prijavi.

Započeta aktivnost se mora održati u kontinuitetu te se ne može prekidati.

Napomena: Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ukoliko će mobilnost biti paralelno financirana iz drugih sredstava koja potječu iz Europske unije.

Erasmus+ financijska potpora koju ćete primiti možda neće biti dovoljna za pokrivanje svih troškova mobilnosti! Molimo da dobro isplanirate troškove i da budete svjesni potencijalnih izdataka i troškova koje ćete možda morati dodatno snositi (uz pomoć sastavnice ili samostalno).

Osobe s posebnim potrebama

Osoblje s posebnim potrebama prijavljuje se Sveučilištu u okviru redovnih zadanih rokova za dodjelu financijske potpore te ulazi u kvotu osoblja odobrenu od Agencije. Međutim, isti imaju pravo na uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti.

Ako osobe s posebnim potrebama bude izabrane na natječaju, Sveučilište u Zagrebu će se zajedno s njima naknadno, a prije realizacije mobilnosti, prijaviti Agenciji za mobilnost i programe EU za dodjelu dodatne financijske potpore. Krajnji rok za prijavu prema Sveučilištu je 30. prosinca 2018.

Prijava

Prijava za odlazno osoblje mora sadržavati sljedeće dokumente:

Važna napomena: obrazac za prijavu mobilnosti (Mobility Agreement) mora biti potpisan i pečatiran od strane:

 • kandidata
 • Agronomskog fakulteta – dostaviti u UMO na potpis 
 • inozemnog partnera / prihvatne ustanove (skenirani dokument je dovoljan za prijavu na natječaj)
 • Životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice
 • Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na Agronomskom fakultetu - izdaje Kadrovska služba
 • Potpisana suglasnost Dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti – izdaje UMO 

Prijava za dolazno osoblje mora sadržavati sljedeće dokumente:

 • Prijavni obrazac: prilog 4 – dostaviti u UMO na potpis
 • Nastavni plan – prilog 5 – dostaviti u UMO na potpis
 • Životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice
 • Pozivno pismo Agronomskog fakulteta (kopija) – izdaje UMO

Cjelokupan tekst Natječaja dostupan je na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/produzetak-roka-za-prijavu-na-erasmus-natjecaj-za-mobilnost-osoblja-u-ak-god-20182019-prog/

Prijave je potrebno dostaviti u UMO u pisanom obliku te u elektronskom obliku poslati na e-mail adresu umo@agr.hr.

Rok za dostavu kompletne i potpisane dokumentacije u UMO: ODMAH, a najkasnije do 31. listopada 2018. 

Dodatne informacije: UMO (umo@agr.hr; tel: 4043)