Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj Erasmus+ za mobilnost nastavnog osoblja (KA107) - partnerske zemlje

Treći krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) -Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 01.12.2018. do 31.05.2019.

Na Natječaj se mogu prijaviti nastavnici Agronomskog fakulteta za mobilnost u svrhu podučavanja na sljedeća partner sveučilišta:

  1. Universidade Federal do Parana, Brazil – 1 nastavnik u trajanju od 9 dana (uključujući dane putovanja);
  2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) / Bogor Agricultural University (IPB) , Indonezija – 1 nastavnik u trajanju od 8 dana (uključujući dane putovanja);
  3. University of Pretoria, Južnoafrička Republika – 1 nastavnik u trajanju od 9 dana (uključujući dane putovanja);

Isti kandidat može se prijaviti na samo jednu mobilnost u sklopu ovoga Natječaja.

Pod nastavnim osobljem se smatraju zaposlenici Agronomskog fakulteta na radnim mjestima u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavim, nastavnim i suradničkim zvanjima (uključujući i znanstvene novake, uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave) vanjski suradnici zaposleni na Ugovor o djelu.

Mobilnost je moguće ostvariti od 1. lipnja 2018. do 31. svibnja 2019. godine.

Uvjet je održavanje najmanje 8 sati nastave na navedenim sveučilištima.

Financijska potpora

Financijska potpora za mobilnost osoblja predstavlja zbroj iznosa sredstava za životne troškove (paušalni iznos) i sredstava za putne troškove (paušalni iznos).

Iznos za troškove života dodjeljuje se za svaki dan u kojem se izvodi ugovorena aktivnost i za dva dana provedena na putu: 1 dan puta izravno prije prvog dana aktivnosti i 1 dan puta izravno poslije zadnjeg dana aktivnosti. Iznos pojedinačne potpore (iznos u EUR po danu) je 160 EUR.

Potpora za putne troškove dodjeljuje se u obliku paušalnog iznosa koji je Sveučilištu u Zagrebu dodijeljen za pojedinu partnersku državu. Potpora pokriva dvosmjerno putovanje te iznosi: 1100 EUR za mobilnosti u Brazil, Indoneziju i Južnoafričku Republiku.

Prijava mora sadržavati sljedeće dokumente:

  • prijavni obrazac prilog 1
  • ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta prilog 2 – dostaviti u UMO na potpis
  • životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku na Europass obrascu (do 4 stranice)
  • dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi – izdaje Kadrovska služba
  • potpisana suglasnost dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti – izdaje UMO
  • pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno)

Prijave je potrebno dostaviti u UMO u pisanom obliku te u elektronskom obliku poslati na e-mail adresu umo@agr.hr  pošto će biti poslane skupno za sve djelatnike Agronomskog fakulteta.

Napomena: Dokumentacija u pisanom obliku mora biti vlastoručno (originalno) potpisana od strane kandidata i matične ustanove dok potpis od strane / prihvatne ustanove može biti u skeniranom obliku. 

Rok za prijavu: 5. listopada 2018.

Kompletan tekst Natječaja možete pronaći na stranicama Sveučilišta u Zagrebu