Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana doktorskog rada :: Branka Ilakovac, dipl. nov.

Datum održavanja:

Ponašanje kućanstava u postupanju s otpadom od hrane
srijeda, 28.11.2018. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • prof. dr. sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • doc. dr.sc. Željka Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje

Mentori doktorskog rada:

  • prof. dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof. dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sažetak doktorskog rada

Iako je poljoprivreda osnovni pokretač globalnih promjena u okolišu, svake godine propadne ili se baci jedna trećina globalne zalihe hrane. Samo u Europskoj uniji godišnje se gubi 90 milijuna tona hrane, pri čemu su kućanstva s 53% najveći pojedinačni sektor po proizvodnji otpada od hrane. Kako bi se moglo predvidjeti ponašanje potrošača, ali i utjecati na izbjegavanje bacanja hrane, važno je spoznati čimbenike koji utječu na to ponašanje. Iz tog razloga u ovom je istraživanju primijenjena teorija planiranog ponašanja (TPP), kao najčešće korištena teorija za predviđanje ponašanje potrošača.

Cilj ove disertacije bio je utvrditi količinu otpada od hrane u hrvatskim kućanstvima. Nadalje, cilj je bio testirati prošireni model TPP u kontekstu postupanja s otpadom od hrane u kućanstvima, te utvrditi utjecaj znanja, navika i sociodemografskih obilježja članova kućanstava na količinu i vrstu otpada od hrane.

Za utvrđivanje količine i vrsta bačene hrane provedeno je istraživanje o bačenim količinama na uzorku od 118 kućanstava. Rezultati su pokazali kako ispitanici prosječno proizvode manje otpada od hrane od europskog prosjeka. Pri tome navike imaju, a znanje nema utjecaj na ponašanje kućanstava s hranom i količinu i vrstu otpada. Dob ispitanika pozitivno utječe na izbjegavanje nastanka otpada, a negativan utjecaj imaju visina primanja i broj djece mlađe od 18 godina. Rezultati dubinskog intervjua koji je proveden na uzorku od 20 ispitanika, korišteni su za formiranje upitnika u glavnom anketnom istraživanju, u kojemu je sudjelovao 841 ispitanik. Podaci su analizirani jednovarijatnom i regresijskom analizom te strukturalnim modeliranjem. Rezultati su pokazali kako je proširena TPP pogodna za predviđanje izbjegavanja bacanja hrane jer stav, subjektivna norma i percipirana bihevioralna kontrola utječu na namjeru izbjegavanja bacanja hrane, a namjera je najjači pretkazatelj ponašanja.

Rezultati ovog istraživanja mogu poslužiti kao vrijedna informativna podloga za kreiranje strategija u svrhu smanjenja količina hrane bačene na nivou kućanstva.

Ključne riječi: otpad od hrane, proširena teorija planiranog ponašanja, kućanstva, izbjegavanje bacanja hrane