Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

MELILAB akreditiran prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Analitički laboratorij Zavoda za melioracije (MELILAB) postao je akreditirano tijelo osposobljeno prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 u području uzorkovanja i ispitivanja voda.

MELILAB pruža usluge uzorkovanja te kemijskih i analitičkih ispitivanja okolišnih uzoraka za potrebe znanstvenih i stručnih istraživanja te nastavne djelatnosti.

U kontroli kvalitete uzorkovanja i ispitivanja MELILAB koristi normirane postupke, validirane metode te je uključen u dugogodišnji program međulaboratorijske usporedbe za tlo, sedimente, biljni materijal i vode.

Potvrda o akreditaciji