Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Marina Pavlović

Datum održavanja:

Utjecaj rane djelomične defolijacije na sadržaj polifenola u grožđu i njihovu stabilnost u vinu
18.siječnja 2019.:: 13 00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, predsjednik
  • Doc.dr.sc. Marin Mihaljević Žulj,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Dr.sc. Marijan Bubola, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

Predloženi mentor

  • Doc. dr. sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,

Sažetak

Sorte vinove loze 'Merlot', 'Syrah' i 'Cabernet sauvignon' značajno su zastupljene u novo podignutim višegodišnjim nasadima diljem Hrvatske, naročito u Dalmaciji, a ujedno se radi o najznačajnijim crnim sortama u svijetu. Polifenoli su važan sastojak grožđa i vina crnih sorti, a na njihov sadržaj u grožđu i vinu značajan utjecaj imaju različiti ampelotehnički zahvati među kojima se posebno ističe djelomična defolijacija u zoni grožđa neposredno nakon cvatnje (rana defolijacija). Navedeni zahvat nije istražen u kontekstu predmetnih sorata na području sjeverne Dalmacije, a sam utjecaj ovog zahvata na stabilnost sadržaja polifenola u vinima tijekom dozrijevanja općenito je nedovoljno istražen. Obzirom na navedeno ovim istraživanjem nastojat će se procijeniti  opravdanost provedbe tretmana rane defolijacije kod sorata koje su značajne za vinogradarstvo sjeverne Dalmacije te utvrditi utjecaj zahvata na stabilnost polifenola u vinu tijekom dozrijevanja čime će se uvelike doprinijeti boljem razumijevanju utjecaja ovog tretmana na kvalitetu vina.