Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za izbor i zapošljavanje

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 (0)1 239 3777
fax: +385 (0)1 231 5300
e-mail: dekanat@agr.hr

Raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta

  1. znanstveno-nastavno radno mjesto  redovitog profesora u trajnom zvanju, u Zavodu za melioracije u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, grana Ekologija i zaštita okoliša, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj;
  2. znanstveno-nastavno radno mjesto  redovitog profesora u Zavodu za specijalnu proizvodnju bilja u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, grana Bilinogojstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  3. znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u Zavodu za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj, u znanstvenom području Društvenih znanosti, polje Sociologija, grana Posebne sociologije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  4. viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, u Zavodu za mehanizaciju poljoprivrede na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  5. viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, u Zavodu za melioracije na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj.

Pristupnici pod točkom 1. do 3. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("N.N." 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13 i 139/13).

Pristupnici pod točkama 4. i 5. trebaju ispunjavati uvjete u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u stručna zvanja u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, objavljenom na internetskoj stranici www.agr.unizg.hr.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave sa životopisom, preslikom diplome, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), te dokazima o ispunjavanju uvjeta, pristupnici moraju dostaviti za točke 1. do točke 3. na adresu Fakulteta u roku 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, a za točke 4. i 5. u roku od 8 (osam) dana od objave u Narodnim novinama s naznakom "Za natječaj".

Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su priložiti izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu te dokaz o nezaposlenosti.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.