Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Bojan Marković

Datum održavanja:

Potencijal proizvodnje etanola nenamjenskih hibrida kukuruza uzgojenih u različitim gustoćama sklopa
08. ožujka 2019.: 12 00 sati: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, predsjednik
  • Prof.dr.sc. Neven Voća,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Izv.prof.dr.sc. Brigita Popović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti

Predloženi mentor

  • Izv.prof.dr.sc. Željko Jukić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sažetak

Kod nas do sada nisu postojali oplemenjivački programi na kukuruzu s ciljem proizvodnje etanola iz zrna. Potencijal proizvodnje etanola hibrida dobivenih oplemenjivanjem u RH, može se odrediti u okviru istraživanja koje bi imalo sljedeće ciljeve: utvrditi razlike u prinosu zrna i etanola između nenamjenskih i namjenskih hibrida kukuruza, te utvrditi da li gustoća sklopa i dužina vegetacije utječu na agronomska svojstva te prinos zrna i etanola. Istraživanje će se provesti kroz dvije godine, na tri lokacije i na šest hibrida kukuruza iz FAO grupa zriobe 300 i 500. Četiri nenamjenska hibrida kukuruza usporediti će se s dva koji su deklarirani kao "HTF" (High Total Fermentable) ili hibridi za preradu zrna u etanol. Predloženim istraživanjem utvrditi će se vrijednost hibrida u prinosu etanola dobivenih oplemenjivanjem u RH u odnosu na introducirane i posredno dati smjernice za izbor hibrida kukuruza koji će se koristiti za proizvodnju etanola.