Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Ana Peršurić Palčić dipl. ing. agr.

Datum održavanja:

Utjecaj folijarnih gnojidbenih tretmana na osnovni kemijski sastav mošta i baznog vina cv. 'Malvazije istarske' (Vitis vinifera L.)
01. travnja  2019. :: 12:00 sati :: Mala vijećnica

Predloženi mentor

  • Prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Prof. dr. sc.     Ana Jeromel, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Prof. dr.sc.     Marija Pecina, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/ Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb
  • Dr.sc.    Igor Palčić, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

Sažetak

Ciljani uzgoj vinove loze za proizvodnju grožđa koje se koristi u proizvodnji pjenušaca postoji već desetljećima. Međutim takav način uzgoja u mediteranskoj klimi dosada se općenito vrlo malo istraživao. Promjenom klimatskih prilika u većini vinogradarskih regija bit će potrebna prilagodba uzgoja. Poznato je da je kvaliteta grožđa i baznog vina osim s vanjskim čimbenicima i agrotehnikom uzgoja, direktno povezana i s dobrom proizvodnom kondicijom vinograda, prvestveno misleći na opskrbljenost vinove loze mineralima.  S obzirom da pjenušava vina zahtijevaju viši udio pojedinačnih organskih kiselina, posebice vinske, te niži pH i udio alkohola, potrebno je prihranu vinograda prilagoditi takvim zahtjevima. Pretpostavka je da minerali i aminokiseline imaju direktan utjecaj na ove karakteristike. Stoga će se ovim istraživanjem pokušati pronaći i dizajnirati optimalan način folijarne prihrane vinove loze za proizvodnju grožđa namjenjenog za pjenušava vina.