Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2018./2019.

Pravo na sudjelovanje imaju svi nastavnici odnosno timovi nastavnika koji su navedeni kao koordinatori modula u redu predavanja Agronomskog fakulteta za tekuću akademsku godinu.

Svaki nastavnik u akademskoj godini može prijaviti na natječaj samo jedan e-kolegij. Svaka nagrada sastoji se od povelje i novčanog iznosa. Odobreni fond nagrada za ovu akademsku godinu iznosi 10.000,00 kuna.

Ovisno o pristiglim prijavama na natječaj, mogu se dodijeliti ove nagrade:

 • glavna nagrada za najbolji e-kolegij u tekućoj godini (najmanje 60% iznosa nagradnog fonda)
 • dodatne nagrade (ukupno do 40% iznosa nagradnog fonda):
  • nagrada za pedagoško/didaktička oblikovanje e-kolegija
  • nagrada za multimedijalne sadržaje u e-kolegiju
  • nagrada za uporabu društvenoga softvera u e-kolegiju
  • posebna nagrada ocjenjivačkoga suda

U jednoj godini može se dodijeliti najviše jedna glavna nagrada i najviše dvije dodatne nagrade.  Ocjenjivački sud  može  odlučiti  da  ne  dodijeli glavnu  nagradu  ili  neku  od dodatnih nagrada.

Prijava kolegija za nagradu obavlja se slanjem prijave (poštom i u elektroničkom obliku) na adresu Dekanata Agronomskog fakulteta do 27. svibnja 2019.  godine. Prijava se dostavlja Povjerenstvu za e-učenje na obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Agronomskog fakulteta (www.agr.unizg.hr), te obvezno treba sadržavati:

 • osnovne podatke o e-kolegiju i nastavnicima koji su priredili e-kolegij
 • kratki opis sadržaja i koncepcije e-koiegija
 • osvrt nastavnika na razloge, koncepciju i način uporabe tehnologije pri izvođenju e­
 • kolegija
 • izvješće o provedbi e-kolegija u tekućoj akademskoj godini, koje uključuje podatke o broju studenata koji su se koristili sadržajem e-kolegija
 • podatke o online pristupu e-kolegiju odnosno internetskoj stranici e-koiegija
 • podatke za kontakt najmanje petero polaznika/polaznica e-kolegija.

Po  isteku  natječaja  Povjerenstvo za  e-učenje  će  na  mrežnim  stranicama Fakulteta objaviti popis svih valjano prijavljenih e-kolegija. Ocjenjivački sud kojeg imenuje Povjerenstvo za e-učenje Agronomskog fakulteta će po zaključenju roka za prijavu ocijeniti prijavljene kolegije prema kriterijima navedenim u Pravilniku o dodjeli nagrada za najbolji e-kolegij.

Ocjenjivački sud dužan je nakon pregleda i ocjene prijavljenih kolegija konačan prijedlog za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij dostaviti Povjerenstvu za predlaganje godišnjih nagrada, odlikovanja i sličnih javnih priznanja do 29. svibnja 2019. godine.

Odluka o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij s popisom nagrađenih autora i naslovima kolegija objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta najkasnije tri dana prije svečane dodjele nagrade.

Nagrade se dodjeljuju na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća na Dan Fakulteta.

Natječaj

Pravilnik o nagradama za najbolji e-kolegij

Obrazac prijave