Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2019./2020. - programske zemlje (KA103)

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103) u akademskoj godini 2019./2020.

Natječaj se raspisuje za mobilnosti u akademskoj godini 2019./2020., a može se ostvariti od 1. srpnja 2019. do 30. rujna 2020. godine.

Mobilnost je moguća prema partnerskim visokoškolskim ustanovama u programskim zemljama: države članice EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija i Turska.
Napomene: U slučaju izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije („Brexit“) bez dogovora, mobilnosti predviđene prema Ujedinjenom Kraljevstvu neće biti ostvarive niti financirane. Odlazne mobilnosti prema Srbiji neće se odobravati u akademskoj godini 2019./2020., dolazne mobilnosti su moguće.

Lista potpisanih Erasmus+ međuinstitucijskih ugovora Agronomskog fakulteta: prilog 1

Na Natječaj se mogu prijaviti:

1. Nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica mogu se prijaviti u svrhu:

1.1. Održavanje nastave (nastavno osoblje) - Teaching Assignment (STA)

Trajanje mobilnosti: najmanje 2 dana, a najviše 2 mjeseca (ne uključujući dane puta) tj. kako je dogovoreno s inozemnom partnerskom ustanovom.

Uvjet: održavanje najmanje 8 sati nastave odnosno minimalan broj sati propisanih Erasmus+ međuinstitucijskim ugovorom. Mobilnost je moguća isključivo prema partnerskim visokoškolskim ustanovama s kojima Agronomski fakultet ima potpisan Erasmus+ međuinstitucijski sporazum o suradnji za ak. god. 2019./2020. – lista ugovora prilog 1

Financiranje: do 5 dana mobilnosti (ukoliko mobilnost traje kraće od 5 dana, financira se dodatno i 1 dan puta ukoliko se na taj dan ne izvodi predviđena aktivnost).

Prijaviti se mogu nastavnici u stalnom radnom odnosu na Agronomskom fakultetu (osobe u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavim, nastavnim i znanstvenim te suradničkim i stručnim zvanjima) i vanjski suradnici zaposleni na Ugovor o djelu.

1.2. Stručno usavršavanje (nastavno i nenastavno osoblje) – Staff Training (STT)

Trajanje mobilnosti: najmanje 2 dana, a najviše 2 mjeseca (ne uključujući dane puta) tj. kako je dogovoreno s inozemnom partnerskom ustanovom.

Stručno usavršavanje kod nastavnog i nenastavnog osoblja podrazumijeva profesionalni razvoj organiziranim usavršavanjem u inozemstvu te radom prema modelu job-shadowing ili sudjelovanjem na International Staff Training radionicama koje organiziraju strana sveučilišta. Osposobljavanje se može održati na stranoj visokoškolskoj ustanovi te javnoj ili privatnoj ustanovi koja mora biti aktivna u području obrazovanja, osposobljavanja ili mladih.

Za prijavu mobilnosti nije potreban međuinstitucijski sporazum, međutim ukoliko se osposobljavanje ostvaruje na visokoškolskoj ustanovi, ta ustanova mora biti nositeljica povelje Erasmus Charter for Higher Education. Preporučamo prijave mobilnosti na institucije koje se nalaze na listi.

Financiranje: do 5 dana mobilnosti (ukoliko mobilnost traje kraće od 5 dana, financira se dodatno i 1 dan puta ukoliko se na taj dan ne izvodi predviđena aktivnost).

Prijaviti se mogu članovi nastavnog i nenastavnog osoblja zaposleni na Ugovor o radu ili vanjski suradnici zaposleni na Ugovor o djelu. Pod pojmom nenastavnog osoblja smatra se stručno i administrativno osoblje na visokoškolskim ustanovama.

1.3 Kombinirana mobilnost održavanja nastave i stručnog usavršavanja (nastavno osoblje)

Trajanje mobilnosti: najmanje 2 dana, a najviše 2 mjeseca (ne uključujući dane puta) tj. kako je dogovoreno s inozemnom partnerskom ustanovom.

Ako se poučavanje kombinira s osposobljavanjem tijekom iste mobilnosti u inozemstvu, najmanji broj sati poučavanja tjedno (ili bilo koje kraće razdoblje boravka) smanjuje se na 4 sata tjedno. Pri ocjeni kvalitete plana rada prednost će se davati prijavama koje uključuju razvijanje pedagoških vještina i vještina stvaranja kurikuluma.

Financiranje: do 5 dana mobilnosti (ukoliko mobilnost traje kraće od 5 dana, financira se dodatno i 1 dan puta ukoliko se na taj dan ne izvodi predviđena aktivnost).

Prijaviti se mogu nastavnici u stalnom radnom odnosu na Agronomskom fakultetu (osobe u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavim, nastavnim i znanstvenim te suradničkim i stručnim zvanjima) i vanjski suradnici zaposleni na Ugovor o djelu.

2. Dolazno nenastavno osoblje iz tvrtki ili znanstvenih ustanova izvan RH - održavanje nastave tj. mobilnost u svrhu podučavanja - Teaching Assignment (STA)

Trajanje mobilnosti: najmanje 2 dana, a najviše 2 mjeseca (ne uključujući dane puta)

Mobilnost prijavljuju djelatnici Agronomskog fakulteta za nenastavno osoblje iz programskih zemalja iz sljedećih tvrtki/ustanova: malo, srednje ili veliko poduzeće, javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, gospodarske komore, obrtnička / stručna udruženja i sindikate, istraživački institut, zaklada, škola /institut /obrazovni centar, NGO, tijelo koje pruža usluge savjetovanja o budućoj karijeri, usluge profesionalne orijentacije i informacijske usluge.

Opći dio (odnosi se na sve prijave)

Pojedinačna financijska potpora

Financijska potpora za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja je zbroj paušalnih iznosa za troškove života i troškova puta.

Iznosi za troškove života se dodjeljuju za svaki dan u kojem se izvodi ugovorena aktivnost i za jedan dan proveden na putu (ako za taj dan nije predviđena aktivnost na inozemnoj ustanovi te ako je planirani boravak na ciljnoj inozemnoj ustanovi manji od 5 dana), ali do najviše 5 dana.

Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove (iznosi izraženi u EUR): http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Suradnja/Medunarodna_razmjena/Sveucilisnog_osoblja/Erasmus_plus/Erasmus_plus_2019-20/9_Iznosi_za_zivotne_troskove_i_za_putne_troskove.pdf

Potpora za putne troškove isplaćivat će se u paušalnom iznosu prema udaljenosti. Udaljenost u kilometrima računa se pomoću kalkulatora objavljenog na stranicama Europske komisije: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Započeta aktivnost se mora održati u kontinuitetu te se ne može prekidati.

Napomena: Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ukoliko će mobilnost biti paralelno financirana iz drugih sredstava koja potječu iz Europske unije.

Osobe s posebnim potrebama

Osoblje s posebnim potrebama prijavljuje se Sveučilištu u okviru redovnih zadanih rokova za dodjelu financijske potpore te ulazi u kvotu osoblja odobrenu od Agencije. Međutim, isti imaju pravo na uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti.

Ako osobe s posebnim potrebama bude izabrane na natječaju, Sveučilište u Zagrebu će se zajedno s njima naknadno, a prije realizacije mobilnosti, prijaviti Agenciji za mobilnost i programe EU za dodjelu dodatne financijske potpore.

Krajnji rok za prijavu prema Sveučilištu je 15. rujna 2019.

Prijava

Prijava za odlazno osoblje mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1. Online prijavni obrazac za odlazno osoblje https://zagreb.moveon4.com/locallogin/5cc6ee3481ba97b7188b4584/eng
 2. Ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti - ovisno na koju se aktivnost prijavljujete
  • Nastavni plan - nastavno osoblje: prilog 2
  • Nastavni plan i plan rada – nastavno osoblje: prilog 3
  • Planrada/stručno usavršavanje - nastavno i nenastavno osoblje: prilog 4
 3. Životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice
 4. Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu na matičnoj ustanovi - izdaje Kadrovska služba
 5. Potpisana suglasnost Dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti – izdaje UMO
 6. Pozivno pismo prihvatne ustanove (fakultativno)  

Važna napomena: obrazac mora biti potpisan i pečatiran od strane:

 • kandidata
 • Agronomskog fakulteta – dostaviti u UMO na potpis 
 • inozemnog partnera / prihvatne ustanove (skenirani dokument je dovoljan za prijavu na natječaj)

Prijava za dolazno osoblje mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1. Prijavni obrazac: prilog 5dostaviti u UMO na potpis
 2. Nastavni plan: prilog 6 – dostaviti u UMO na potpis
 3. Životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice
 4. Pozivno pismo Agronomskog fakulteta (kopija) – izdaje UMO

Cjelokupan tekst Natječaja dostupan je na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/erasmus-natjecaj-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-ak-god-20192020-programske/

Prijave je potrebno dostaviti u UMO u pisanom obliku te u elektronskom obliku poslati na e-mail adresu umo@agr.hr

Rok za dostavu kompletne i potpisane dokumentacije u UMO: 3. lipnja 2019. godine do 12:00 sati.

Dodatne informacije: UMO (umo@agr.hr; tel: 4043)