Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Ivan Magdić, mag.ing.agr

Datum održavanja:

Modeliranje toka i retencije vode na obronačnom pseudogleju u uvjetima uzgoja vinove loze
10.6.2019. ::12:00 :: Mala vijećnica

Predloženi mentori:

  • Prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Doc.dr.sc. Vilim Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Izv.prof.dr.sc. Mario Sraka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Izv.prof.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Doc.dr.sc. Stanko Ružičić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko geološko naftni fakultet

Sažetak:

Značajan dio pseudogleja koje je drugo najrasprostranjenije tlo u Hrvatskoj unutar agroekosustava, rigolan je za potrebe podizanja trajnih nasada. Obilježava ga slabo propusni potpovršinski pseudoglejni (S) horizont, koji uzrokuje periodično stagniranje oborinske vode i restrikcije u rastu korijenovog sustava. Cilj istraživanja je utvrditi kako pozicija tla na obronku, svojstva S horizonta te distribucija korijenja utječu na režim vlažnosti tla (RVT) u vinogradu. RVT mjerit će se tijekom dvije godine, kontinuirano (pomoću TDR senzora i tenziometara) i periodično (gravimetrijski) uz određivanje hidrauličkih parametara tla. Uz navedeno bit će i primijenjene napredne tehnike određivanja karakteristika poroznosti tla. Rezultati će omogućiti kalibraciju numeričkog modela u svrhu simulacije RTV pri različitim klimatskim scenarijima. Rezultati istraživanja doprinijet će boljoj kvantifikaciji hidrologije obronačnih područja sličnih hidropedoloških karakteristika.