Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: mr.sc. Mario Lovrinov

Datum održavanja:

Biološko proizvodna obilježja četiri vrste jadranskih cipala
14.06.2019. :: 11:00h :: Mala vijećnica

Predloženi mentori:

  • Doc.dr.sc. Daniel Matulić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Dr.sc.
  • Dr.sc. Rozelindra Čož-Rakovac, znanstvena savjetnica, lnstitut Ruder Bošković

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • izv. prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof.emerit.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • dr.sc. Valter Kožul, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Dubrovniku, lnstitut za more i priobalje

Sažetak:

Poznavanje značajnih biološko-proizvodnih obilježja pojedinih vrsta riba temelj je odluke o mogućnostima i uspješnosti uzgoja. Znanstvene rasprave o mogućnostima uzgoja u marikulturi, vrsta iz porodice cipala (primarnih konzumenata u hranidbenom lancu) potisnuo je uzgoj karnivornih vrsta riba, prvenstveno brancina i orade kao i još nekoliko vrsta iz porodice Sparidae, te romba i hame. Rast globalne akvakulture limitiran je nedostatkom ribljeg brašna i ribljeg ulja, dominantnih sastojaka u hrani za karnivore. Stoga su promišljanja o mogućnosti uzgoja drugih održivih vrsta koja imaju obećavajuću perspektivu uzgoja u polikulturi i integriranim multitrofičnim tehnologijama akvakulture (IMTA) sve naglašenija. Cilj ove disertacije je utvrđivanjem i usporedbom značajnih biološko-proizvodnih obilježja 4 vrste jadranskih cipala, Cipal glavaš (Mugil cephalus), Cipal zlatac (Liza aurata), Cipal balavac (Liza ramada), Cipal putnik (Chelon labrosus) istražiti anatomsko-biološke razlike, kondicijsko stanje, aminokiselinske, masnokiselinske i energetske profile u dva sezonalna promatranja, te odrediti iskoristivost vrsta u proizvodnom, nutritivnom i preradbenom okviru.