Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Tajana Radić

Datum održavanja:

Prilagodba nacionalnog dijaloga dionika o pitanjima Zajedničke poljoprivredne politike prema standardu Europske unije
15.07.2019. :: 10:00 :: Velika vijećnica

Predloženi mentori:

  • Prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Prof.dr.sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Doc.dr.sc. Ornella Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof.dr.sc. Zdravko Petak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti

Sažetak

Prilagodba nacionalnog okvira za dijalog dionika poljoprivrednog sektora o pitanjima Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) prema standardu dijaloga koji se provodi na razini Europske unije (EU) važna je zbog kreiranja učinkovitih politika, posebice sprječavanja netransparentnih političkih odluka. U istraživanju se polazi od pretpostavke kako postoje znatne razlike između nacionalnog i europskog okvira te kako nacionalni dionici nisu dovoljno koordinirani za dijalog o pitanjima ZPP. Istraživanje će se provoditi u pet faza; (1) analiza okvira dijaloga, (2) dubinska analiza dionika poljoprivrednog sektora, (3) analiza stajališta stručnjaka o dijalogu, (4) ispitivanje poljoprivrednika o okviru i ulozi dionika u dijalogu, (5) testiranje rezultata prethodnih faza istraživanja. Istraživanje će rezultirati znanstvenom podlogom za prilagodbu nacionalnog okvira dijaloga prema standardiziranom postupku EU-a.