Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana doktorskog rada :: Mara Bogović, mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Učinak sorte i gnojidbe na funkcionalnu vrijednost batata (Ipomoea batatas L.)
Utorak, 23.07.2019. :: 11:00 :: Velika vijećnica

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • Prof. dr. sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  • Doc. dr. sc. Sanja Fabek Uher, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Mentor

  • Prof. dr. sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sažetak

Batat (Ipomoea batatas L.) je tropska vrsta velike nutritivne vrijednosti korijena i lista. Pripada u skupinu funkcionalne hrane zbog značajne količine specijaliziranih metabolita, antioksidativnih spojeva, esencijalnih minerala i dijetalnih vlakana, uz niski glikemijski indeks korijena. Sastav i koncentracija specijaliziranih metabolita su promjenjivi, zbog utjecaja genotipa, agroekoloških uvjeta uzgoja i gnojidbe, što predstavlja problem u proizvodnji povrća kao funkcionalne hrane od koje se očekuje ujednačena hranidbena i zdravstvena vrijednost. S obzirom na povećan interes za proizvodnjom batata stabilne antioksidacijske aktivnosti te malobrojne rezultate o toj problematici, uočena je potreba istraživanja utjecaja sorte i rastuće gnojidbe kalijem na sastavnice prinosa, udio polifenola i antioksidacijsku aktivnost korijena i lista batata. S tim ciljem je provedeno dvogodišnje istraživanje radi utvrđivanja smjernica tehnologije uzgoja batata veće funkcionalne vrijednosti. Dvofaktorijalni poljski pokusi postavljeni su po metodi slučajnog bloknog rasporeda u četiri ponavljanja. Prvi faktor je sorta  (ʹBatʹ i ʹBoniatoʹ), a drugi gnojidba dušikom i kalijem (kontrolna gnojidba odnos N i K 1:1; odnos N i K 1:2,5; odnos N i K 1:5). Povećana gnojidba kalijem pozitivno je utjecala na udio kalija u korijenu i listu kao i na prinos te udio krupnije frakcije tržnog korijena obje sorte. Također je pozitivno utjecala na udio ukupnih flavonoida, polifenola i antioksidacijsku aktivnost u listu. Na udio ukupnih polifenola u korijenu imala je blago negativan učinak, dok u antioksidacijskoj aktivnosti nije uočena pravilnost. Rastuća gnojidba dušikom utjecala je na povećanje sirovih proteina u korijenu i listu. Pozitivan učinak interakcije sorte i rastuće gnojidbe potvrđen je kod većine istraživanih svojstava lista i korijena batata u obje godine istraživanja, izuzev udjela suhe tvari, fosfora i antioksidacijske aktivnosti korijena. Kombinacija sorte 'Boniato' i umjerene gnojidbe preporuča se za visoki prinos i razinu specijaliziranih metabolita u listu. Kombinacijom umjerene doze gnojidbe i sorte 'Bat' u uvjetima zadovoljavajuće količine oborina, odnosno sorte 'Boniato' u aridnim uvjetima, postiže se optimalan prinos korijena visoke nutritivne i funkcionalne vrijednosti.

Ključne riječi: korijen, list, minerali, antioksidacijska aktivnost, polifenoli