Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Nives Jovičić , mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Hidroliza kao predtretman u proizvodnji biokompozita iz ljuske oraha
18.09.2019. :: 10:00 :: Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport

Predloženi mentori:

  • prof. dr. sc. Tajana Krička
  • izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Prof. dr. sc. Neven Voća
  • Izv. prof. dr. sc. Alan Antonović
  • Doc. dr. sc. Tadeja Kraner Šumenjak

Sažetak

Neodrživo iscrpljivanje resursa i velike količine otpada imaju nepovoljan utjecaj na okoliš. Nakon uporabe jezgre oraha ostaju velike količine ljuske koja predstavlja neiskorišteni ostatak. U posljednje vrijeme mogućnosti korištenja biomase za proizvodnju ekološki prihvatljivih biokompozita znatno su se povećale, a ljuska oraha ima kvalitetna svojstva biomase za proizvodnju biokompozita. Postupkom utekućenja biomase ljuske oraha, pripremit će se biokompozit, a postotak netopljivog ostatka i hidroksilni broj pokazat će njegova polimerna svojstva. Priprema će obuhvatiti mehanički te tri hidrolitička predtretmana (alkoholom, kiselinom i lužinom) čiji je cilj poboljšati razgradnju ljuske oraha i smanjiti udio lignina te tako omogućiti hidrolizu hemiceluloze i smanjenje količine kristalinične frakcije celuloze. Cilj je istraživanja utvrditi sastav i kvalitetu ljuske oraha kao sirovine za proizvodnju biokompozita te optimalnu temperaturu i trajanje predtretmana u ovisnosti o vrsti hidrolize.