Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Andrea Rezić, mag.ing.agr.

Datum održavanja:

Procjena genetskog statusa populacija balkanske divokoze (Rupicapra rupicapra balcanica, Bolkay, 1925.) kao osnova za mjere zaštite
ponedjeljak, 30. rujna 2019. :: 9:00 sati :: Velika Vijećnica

Predloženi mentor:

  • Izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Doc.dr.sc. Toni Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof.dr.sc. Elena Bužan, Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Sažetak:

Divokoza (Rupicapra spp.) je rasprostranjena diljem Europe i nastanjuje srednje i visoke planinske regije, i u iznimnim slučajevima nizinske predjele riječnih kanjona kao i područja na razini mora. Danas postoje, prema morfološkim i bihevioralnim svojstvima, dvije vrste divokoze: južna divokoza Rupicapra pyrenaica (sa podvrstama parva, pyrenaica i ornata) i sjeverna divokoza Rupicapra rupicapra (sa podvrstama cartusiana, rupicapra, tatrica, carpatica, balcanica, asiatica i caucasica). Dvije od sedam podvrsta sjevernih divokoza (R. r. rupicapra i R. r. balcanica) nastanjene su u Hrvatskoj, dok je balkanska divokoza rasprostranjena diljem Balkanskog poluotoka još u osam zemalja (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Albanija, Bugarska i Grčka). Regije mitohondrijalne DNA (citokrom b i kontrolna regija) i 20 mikrosatelitnih lokusa će biti analizirani kako bi se utvrdila genetska struktura populacija balkanske divokoze na području njene rasprostranjenosti. Fragmentirane i male veličine populacije te niska genetska varijabilnost čine ovu podvrstu ugroženom diljem njezine geografske rasprostranjenosti. Cilj je ovog istraživanja primjenom populacijske genetike osigurati dizajn za buduću zaštitu i akcijski plan gospodarenja populacijama balkanske divokoze.