Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Marin Kukoč, dipl.ing.agr.

Datum održavanja:

Procjena učinka pretpristupnih programa na poslovanje poljoprivrednih poduzeća u Hrvatskoj
02.10.2019. :: 12:00 :: Mala vijećnica

Predloženi mentor:

  • Doc. dr. sc. Josip Juračak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Izv. prof. dr. sc., Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
  • Doc.dr.sc. Ornella Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sažetak

Republika Hrvatska je u razdoblju 2006.–2014. koristila dva pretpristupna programa za poljoprivredu i ruralni razvoj: SAPARD i IPARD. Unatoč znatnim sredstvima utrošenim kroz ove programe, do sada nisu provođena istraživanja njihova učinka na poslovanje korisnika, već su programi ocjenjivani samo na makro razini i s aspekta uspješnosti provedbe.

Za procjenu učinka programa na dugoročne pokazatelje poslovanja korisnika, prvenstveno na zaposlenost, proizvodnost i financijsku stabilnost, potrebno je usporediti ne samo poslovanje prije i nakon primitka potpore, već i poslovanje s potporom u odnosu na situaciju bez potpore. To je moguće primjenom metoda koje omogućuju usporedbu sličnih subjekata, i to onih koji su dobili potporu (tretirani) i onih koji nisu dobili potporu (kontrola). Dodatno, usporedba uključuje vrijeme prije i vrijeme nakon dobivanja potpore. Ovakvu analizu omogućava kombinacija metode uparivanja prema sklonosti (PSM) i metode razlike u razlikama (DID).