Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Erasmus+ :: Natječaj za mobilnost nastavnog osoblja (KA107) - Partnerske zemlje

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 02.12.2019. do 31.03.2021.

Na Natječaj se može prijaviti nastavno osoblje Agronomskog fakulteta za mobilnost u svrhu podučavanja na sljedeća partner sveučilišta:

 1. Agricultural University of Tirana, Albanija – 1 nastavnik u trajanju od 6 dana (uključujući dane putovanja);
 2. Bogor Agricultural University (IPB)   / Bandung Institute of Technology (ITB), Indonezija – 1 nastavnik u trajanju od 9 dana (uključujući dane putovanja);
 3. Huazhong Agricultural University, NR Kina – 1 nastavnik  u trajanju od 9 dana (uključujući dane putovanja);

Pod nastavnim osobljem se smatraju zaposlenici Agronomskog fakulteta na radnim mjestima u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavim, nastavnim i suradničkim zvanjima (uključujući i znanstvene novake, uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave), vanjski suradnici zaposleni na Ugovor o djelu.

Mobilnost je moguće ostvariti od 02.12.2019. do 31.03.2021.godine.

U svrhu podučavanja uvjet je održavanje najmanje 8 sati nastave na navedenim sveučilištima.

Financijska potpora

Financijska potpora za mobilnost osoblja predstavlja zbroj iznosa sredstava za životne troškove (paušalni iznos) i sredstava za putne troškove (paušalni iznos).

 • Iznos za troškove života dodjeljuje se za svaki dan u kojem se izvodi ugovorena aktivnost i za dva dana provedena na putu: 1 dan puta izravno prije prvog dana aktivnosti i 1 dan puta izravno poslije zadnjeg dana aktivnosti (za Albaniju vrijedi jedan dan proveden na putu). Iznos pojedinačne potpore (iznos u EUR po danu) je 180 EUR.
 • Potpora za putne troškove dodjeljuje se u obliku paušalnog iznosa koji je Sveučilištu u Zagrebu dodijeljen za pojedinu partnersku državu. Potpora pokriva dvosmjerno putovanje te iznosi 275 EUR za Albaniju te 1500 EUR za mobilnosti u Indoneziju i Kinu.

PRIJAVA mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1. prijavni obrazac prilog 1
 2. ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja  ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta prilog 2dostaviti u UMO na potpis
 3. životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku na Europass obrascu (do 4 stranice)
 4. dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi – izdaje Kadrovska služba
 5. potpisana suglasnost dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti – izdaje UMO
 6. pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno)

PRIJAVE JE POTREBNO DOSTAVITI u UMO u pisanom obliku te u elektronskom obliku poslati na e-mail adresu umo@agr.hr pošto će biti poslane skupno za sve djelatnike Agronomskog fakulteta.

Napomena: Dokumentacija u pisanom obliku mora biti vlastoručno (originalno) potpisana od strane kandidata i matične ustanove dok potpis i pečat od strane/prihvatne ustanove može biti u skeniranom obliku. 

Rok za prijavu: 21. listopada 2019.

Kompletan tekst Natječaja možete pronaći na stranicama Sveučilišta u Zagrebu