Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 (0)1 239 3777
fax: +385 (0)1 231 5300
e-mail: dekanat@agr.hr

Raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta

  1. znanstveno-nastavno radno mjesto  docent, u Zavodu za ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, grana Krajobrazna arhitektura, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj;
  2. znanstveno-nastavno radno mjesto  docent u Zavodu za specijalno stočarstvo u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, grana Stočarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  3. znanstveno-nastavno radno mjesto  docent u Zavodu za ishranu bilja u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, grana Bilinogojstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  4. viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, u Zavodu za mljekarstvo na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  5. tehnički suradnik u Zavodu za pedologiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  6. administrativni koordinator u okviru TEMPUS projekta "Life-long learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic Region Life ADA", na određeno vrijeme, u skraćenom radnom vremenu (20 sati tjedno) – 1 izvršitelj;
  7. financijski koordinator u okviru TEMPUS projekta "Life-long learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic Region Life ADA", na određeno vrijeme, u skraćenom radnom vremenu (20 sati tjedno) – 1 izvršitelj.

Pristupnici pod točkom 1. do 3. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("N.N." 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13 i 139/13).

Pristupnici pod točkom 4. trebaju ispunjavati uvjete u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u stručna zvanja u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, objavljenom na internetskoj stranici www.agr.unizg.hr.

Pristupnici pod točkom 5. trebaju ispunjavati uvjete: SSS prirodnog, tehničkog ili biotehničkog smjera,  znanje rada na osobnom računalu, radno iskustvo od jedne godine.

Pristupnici pod točkom 6. trebaju ispunjavati uvjete: VSS agronomskog smjera, vozačka dozvola B kategorije, odlično poznavanje rada na računalu, odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu, prednost je poznavanje ustrojstva i načina funkcioniranja visokoškolskih ustanova.

Pristupnici pod točkom 7. trebaju ispunjavati uvjete: VŠS/VSS ekonomske ili informatičke struke, vozačka dozvola B kategorije, odlično poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje osnova analitičkog i financijskog knjigovodstva.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave sa životopisom, preslikom diplome, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), te dokazima o ispunjavanju uvjeta, pristupnici moraju dostaviti za točke 1. do točke 3. na adresu Fakulteta u roku 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, a za točke 4. do 7. u roku od 8 (osam) dana od objave u Narodnim novinama s naznakom "Za natječaj".

Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su priložiti izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu te dokaz o nezaposlenosti.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.