Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana doktorskog rada :: Tonka Ninčević, mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Genetska i biokemijska raznolikost sredozemnog smilja (Helichrysum italicum /Roth/ G. Don)
24.07.2020. :: 12:00 sati :: Velika vijećnica

Mentori:

  • prof. dr. sc. Zlatko Šatović; doc. dr. sc. Marija Jug-Dujaković

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • doc. dr. sc. Martina Grdiša
  • prof. dr. sc. Zlatko Liber
  • dr. sc. Dejan Pljevljakušić

Sažetak

Sredozemno smilje (Helichrysum italicum /Roth/ G. Don) je višegodišnja biljna vrsta iz roda Helichrysum Mill. i porodice Asteraceae. Rasprostire se na području Mediterana nastanjujući obale mora kao i planine do 2200 metara nadmorske visine. Raznim istraživanjima utvrđeno je protuupalno, antioksidativno, antimikrobno i antivirusno djelovanje smilja Osim u kozmetičkoj industriji upotrebljava se i u farmaceutskoj te prehrambenoj zbog čega je povećana potražnja za smiljem posljednjih nekoliko godina. U Hrvatskoj je zabilježen znatan porast komercijalne eksploatacije prirodnih populacija smilja kao i ekspanzija plantažne proizvodnje, što je potaknulo nova znanstvena istraživanja o smilju. S ciljem utvrđivanja genetske i biokemijske raznolikosti populacija rasprostranjenih na području Hrvatske uzorkovano je 18 prirodnih populacija sredozemnog smilja. Analiza genetske raznolikosti provedena je pomoću biljega AFLP, pri čemu je korištenjem četiriju kombinacija početnica utvrđeno 693 polimorfnih biljega. Analizom molekularne varijance utvrđeno je da većina ukupne genetske raznolikosti pripada raznolikosti unutar populacija (93,08 %), dok manji dio (6,92 %) pripada raznolikosti između populacija. Wrightov indeks genetske diferencijacije (FST) bio je signifikantan, ali nizak (0,036), što upućuje na ekstenzivan protok gena između populacija. Bayesovskom analizom populacijske strukture utvrđeno je postojanje dvaju genskih skupova, a populacije su pridružene genskim skupovima ovisno o udjelu pripadnosti. Otkrivanje lokusa za koje se pretpostavlja da su pod prirodnim odabirom je provedeno na dva temeljna načina: utvrđivanjem lokusa koji pokazuju atipične vrijednosti parametra genetske diferencijacije (FST) kao i analizom korelacija između genetske raznolikosti i okolišnih svojstava. Usporedbom rezultata navedenih metoda utvrđeno je pet biljega AFLP koji su značajno povezani s bioklimatskim svojstvima. Kemijski sastav eteričnog ulja istraživanih populacija određen je plinskom kromatografijom/masenom spektrometrijom. Multivarijatnim analizama kemijske raznolikosti identificirana su tri kemotipa. Utvrđena je značajna korelacija između biokemijske i genetske udaljenosti, pri čemu se 18,3 % biokemijske diferencijacije između populacija može objasniti genetskom udaljenošću. Rezultati istraživanja će pridonijeti razvoju budućih oplemenjivačkih programa i komercijalnih kultivara sredozemnog smilja te očuvanju biljnih genetskih izvora ove biljne vrste.

Ključne riječi: sredozemno smilje, Helichrysum italicum /Roth/ G. Don, populacije, biljezi AFLP, eterično ulje, molekularna raznolikost, biokemijska raznolikost