Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Martin Jagunić, mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Ekologija i karakterizacija G-virusa vinove loze i badnavirusa vinove loze 1 (Ecology and characterization of grapevine virus G and grapevine badnavirus 1)
21.09.2020. :: 9:00 sati :: Velika vijećnica

Predloženi mentor:

  • Izv. prof. dr. sc. Darko Vončina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • prof. dr. sc. Tihomir Miličević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof. dr. sc.  Edyta Đermić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof. dr. sc.  Dijana Škorić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak

Viroze su trenutno jedan od većih ekonomskih problema u poljoprivrednoj proizvodnji, posebno kod kultura koje se vegetativno razmnožavaju. Vinova loza može biti domaćin različitim virusima te je do danas u lozi utvrđeno 75 virusa iz 17 porodica i 27 rodova. Neki se smatraju značajnim i široko rasprostranjenim patogenima. Jednom zaražena biljka ostaje zaražena tijekom cijelog perioda iskorištavanja te ujedno može služiti kao izvor zaraze. Dva nova virusa, vitivirus za koji je predložen naziv G-virus vinove loze (GVG) i badnavirus predloženog imena badnavirus vinove loze 1 (GBV-1), nedavno su otkriveni kod hrvatskih autohtonih sorata vinove loze. Uzimajući u obzir činjenicu da se pojedini predstavnici navedenih rodova smatraju ekonomski značajnima i dogmu da se svi virusi smatraju patogenima dok se ne dokaže suprotno, cilj ovog doktorata je provesti detaljno istraživanje dva navedena virusa (genom, detekcija, domaćini, prijenos).