Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rad u časopisu :: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

Objavljen rad u suradnji djelatnika Agronomskog fakulteta i Instituta Ruđer Bošković u časopisu Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (5 yr IF 4,263)

Izuzetno mi je drago naglasiti da su istraživanja provedena uz pomoć izvrsnih doktoranada Zavoda za kemiju i Zavoda za mikrobiologiju: Slaven Jurić i Irina Tanuwidjaja

Slaven Jurića, Irina Tanuwidjaja, Mirna Mrkonjić Fuka, Kristina Vlahoviček Kahlina, Marijan Marijana, Anita Boras, Nikolina Udiković Kolić, MarkoVinceković (2020): Encapsulation Of Two Fermentation Agents, Lactobacillus Sakei And Calcium Ions In Microspheres

Poveznica: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2020.111387

Rad je financiran iz nekoliko projekta:

  • UIP-2014-09-6462: Nove biopolimerne mikrokapsule za kontrolirano otpuštanje tvari za zaštitu/ishranu bilja
  • Očuvanje mikrobne raznolikosti povezane s proizvodnjom tradicionalnih hrvatskih kobasica od mesa divljači: biotehnološka i sigurnosna karakterizacija
  • Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva