Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Filip Varga, mag. biol. exp.

Datum održavanja:

Populacijska raznolikost dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium Trevir. /Sch./ Bip.) na temelju analize sadržaja piretrina i SSR biljega
20.11.2020. :: 14:00 sati :: online

Javna obrana održat će se putem online aplikacije Zoom (https://zoom.us/), a bit će dostupna 20.11.2020. :: 14:00 sati :: na poveznici: https://us04web.zoom.us/j/71493705396?pwd=ZXlyNGtUVlNMVkFzTDNCamxIK3hpQT09

Predloženi mentor:

  • doc. dr. sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • prof. dr. sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • prof. dr. sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • dr. sc. Martina Biošić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Sažetak

Dalmatinski buhač (Tanacetum cinerariifolium Trevir. /Sch./ Bip.) je biljna vrsta iz porodice Asteraceae rasprostranjena duž istočne obale Jadranskog mora. Uzgoj i upotreba ove vrste kao izvora prirodnog insekticida piretrina U Hrvatskoj ima dugu tradiciju. Unatoč tome, podataka o genetskoj i biokemijskoj raznolikosti prirodnih populacija dalmatinskog buhača nedostaje. Uzorkovat će se 10 prirodnih populacija duž područja rasprostranjenosti u Hrvatskoj. Primke će se uzgojiti u stakleniku, a zatim posaditi na pokušalištu Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Za ekstrakciju piretrina primijenit će se optimizirana MSPD metoda, dok će se HPLC-DAD koristiti za identifikaciju i kvantifikaciju sadržaja i sastava piretrina. Razvit će se mikrosatelitni biljezi za dalmatinski buhač pomoću sekvenciranja nove generacije (NGS) te primijeniti u procjeni genetske raznolikosti i strukture. Istražit će se povezanost između biokemijske i genetske raznolikosti.