Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Leon Josip Telak, mag.ing.agr.

Datum održavanja:

Erozija i degradacija padinskih tala trajnih nasada
12.01.2021. :: 12:00 sati :: Velika vijećnica

Predloženi mentori:

  • Doc.dr.sc. Igor Bogunović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • Prof.dr.sc. Paulo Pereira, Mykolas Romeris University, Vilnius, Litva

Povjerenstvo za obranu teme doktorskog rada:

  • Prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • Prof.dr.sc. Danijel Jug, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
  • Doc.dr.sc. Vilim Filipović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Sažetak

Degradacija tla je globalni problem jer su tla neobnovljivi resurs, a degradacija vodi do smanjenja poljoprivredne proizvodnje i općekorisnih funkcija tla. Erozija tla je glavni uzrok degradacije tla (do 84 %) dok erozija tla vodom uzrokuje 56 % svih degradacijskih procesa tla na svijetu. Ljudska aktivnost je glavni faktor koji vodi do velike erozije, posebno izražene u trajnim nasadima padinskih terena. Kako bi se sačuvala tla i općekorisne funkcije koje tla pružaju, upravljanja zemljištem i tlom trebaju se evaluirati i ponovo adaptirati. Stoga će ova disertacija imati za cilj procijeniti načine gospodarenja tlom u trajnim nasadima na svojstva tla i hidrološku reakciju tla mjerenjem utjecaja različitih načina upravljanja tlom na gubitke tla, vode i hraniva u Hrvatskoj