Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Agrarna ekonomika

Agrarna ekonomika je specijalnost u okviru poljoprivrednih znanosti, koja proučava i tumači područje ekonomike poljoprivredne proizvodnje, industrije poljoprivrednih inputa i prehrambene industrije,  usluga u ruralnom prostoru te agrarne i ruralne politike. Studij agrarne ekonomike osposobljava stručnjake za potrebe poljoprivrednih gospodarstava i zadruga, savjetodavne i ostalih javnih službi.

Na prvoj godini studija studenti stječu osnovna znanja iz kemije i biokemije, botanike, agrarne zoologije, agrikulture, fitomedicine, ratarstva, uzgoja drvenastih kultura i stočarstva prema potrebama studija. Stječu se i uvodna znanja iz poslovne matematike, agrarne, makro i mikro ekonomike te vještine analize, obrade i predstavljanja podataka i informacija.

Na drugoj godini studenti stječu osnovna znanja iz poljoprivredne tehnike, tehnologije, oplemenjivanja domaćih životinja, troškova i kalkulacija, menadžmenta, poduzetništva, tržišta i marketinga, zadrugarstva i poslovnog povezivanja u poljoprivredi i osnova agrarne i ruralne politike. Razvijaju sposobnosti istraživačkog rada, primjene jednostavnih znanstvenih metoda u obradi i interpretaciji podataka i vještine komuniciranja.

Na trećoj godini studenti bodove stječu birajući između 33 izborna modula iz prirodnih, tehničkih, ekonomskih i agroekonomskih disciplina te izradom i javnom obranom stručnog projekta i završnog rada. Tijekom studija studenti imaju obavezu odraditi i 320 sati stručne prakse, kojom potvrđuju snalaženje u praktičnim poslovnim situacijama.

Sveučilišni prvostupnici inženjeri agrarne ekonomike stekli su sljedeće kompetencije:

a) Poznavanje i razumijevanje

 • temeljnih načela i koncepata iz agronomije, ekonomije i sociologije, agrarne ekonomike, makroekonomije i mikroekonomije u poljoprivredi
 • uloge poljoprivrede i ruralnog prostora u gospodarstvu, proizvođača, ustanova i službi u poljoprivredi, njihova položaja u društvu te utjecaju međunarodnih politika
 • društvenog, etičkog, poslovnog i zakonskog konteksta agrarne ekonomike

b) Analiza

 • sposobnost uočavanja, identifikacije i rješavanja problema u području agrarne ekonomike
 • sposobnost analize društvenih pojava, proizvoda, procesa i metoda u poljoprivredi i ruralnom prostoru
 • sposobnost odabira analitičkih metoda i postupaka u odabiru praktičnih rješenja

c) Primjena znanja u praksi

 • razumijevanje metodologije i sposobnost izvedbe projekata prema utvrđenim zahtjevima u proizvodnoj i administrativnoj praksi
 • uspostavljanje i njegovanje socijalnih kontakata kod poljoprivredne proizvodnje, usluga, savjetovanja i obrazovanja, poljoprivredne i ruralne politike i interesnog zastupanja

d) Istraživanje

 • sposobnost pretraživanja literature, baza podataka i drugih izvora informacija
 • sposobnost osmišljavanja i provođenja testova, anketa i intervjua za agroekonomska istraživanja
 • sposobnost prikaza i interpretacije rezultata, donošenje zaključaka i preporuka

e) Inženjerska praksa

 • odabir i primjena metoda, računalnih pomagala i tehnologije u analizi problema,
 • sposobnost primjene teorijskih znanja u praksi

f) Komplementarne vještine

 • sposobnost samostalnog i timskog rada, komuniciranja s djelatnicima u struci, srodnim strukama i društvom u cjelini
 • svijest o zakonskim pitanjima, proizvodnim, tržišnim i političkim standardima i odgovornostima u struci
 • informiranost o poslovnoj praksi i spremnost za cjeloživotno učenje.

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer agrarne ekonomike te izvršavati stručni posao u području za koje je stekao naziv. Studij se temelji na osnovnom znanju iz agronomije, ekonomije, sociologije te osnova biotehničkih znanosti. Usvojena stručna i metodska znanja na preddiplomskoj razini povezana sa sposobnošću uspostavljanja i njegovanja socijalnih kontakata omogućuju prvostupniku uspješno obavljanje srednje složenih zadataka ekonomske analize i upravljanja u području poljoprivredne proizvodnje, prerade i distribucije poljoprivrednih proizvoda, trgovine, usluga, savjetovanja, obrazovanja, interesnog zastupanja i poljoprivredne i ruralne politike.

Ovisno o odabiru izbornih predmeta, polaznici se osposobljavaju za zapošljavanje ili za nastavak studija. Nakon završetka preddiplomskog studija agrarne ekonomike prvostupnik može nastaviti diplomski studij agrobiznisa i ruralnog razvitka, pri čemu izravno osvaja maksimalan broj bodova za upis, a ovisno o odabiru izbornih predmeta i na svim ostalim diplomskim studijima na Agronomskom fakultetu te na srodnim studijima u zemlji i inozemstvu, pri čemu su uvjeti upisa određeni pravilima tih studija.