Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Hortikultura

Ovaj studijski program uvažava potrebu kraćeg, učinkovitog i fleksibilnog studiranja te oblikuje stručnjaka - prvostupnika za rad u području hortikulture - vinogradarstva i vinarstva, voćarstva, povrćarstva i ukrasnog bilja, ali i ostavlja mogućnost daljnjeg obrazovanja na diplomskim studijima u području biotehničkih znanosti, za potrebe javnih i državnih institucija te gospodarskih subjekata u zemlji i inozemstvu.

Studij hortikulture koncipiran je tako da studenti u prvoj godini slušaju temeljne module iz područja prirodoznanstvenih disciplina kao što su kemija, matematika, botanika, genetika, društveno-ekonomskih disciplina (agroekonomika) te biotehničkih disciplina (pedologija, poljoprivredne melioracije, fitomedicina, fiziologija bilja, mikrobiologija). U drugoj godini studija studenti stječu znanja iz područja hortikulturnih disciplina kao što su vinogradarstvo i vinarstvo, voćarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje. U trećoj godini slušaju module izborne za studij koji im omogućavaju specijalizaciju u jednom od područja hortikulture. Izradom stručnog projekta u suradnji s mentorom studenti rade u timu na zajedničkom projektu kao što je organizacija određene proizvodnje, analiza stanja i donošenje poslovne odluke i sl. U posljednjem semestru studenti izrađuju završni rad koji predstavlja pisani stručni rad i obrađuje određenu tehnološku cjelinu na suvremen i tehnološki napredan način.

Sveučilišni prvostupnici hortikulture stekli su sljedeće kompetencije:

a) Poznavanje i razumijevanje

 • osnova makro i mikro agroekonomike odnosno marketinga
 • društvenog aspekta poljoprivrede i ruralnih zajednica
 • osnovnih kemijskih i biokemijskih procesa
 • odgovarajućih matematičkih načela
 • glavnih karakteristika mikroorganizama
 • teoretskih i praktičnih principa agroklimatologije i agrometeorologije
 • ekoloških problema i problema vezanih za uzgoj i njegu kultiviranog bilja
 • šireg područja poljoprivrednih melioracija
 • morfoloških,  fizikalnih,  kemijskih  i  bioloških svojstava tla,  građe tla, plodnosti tla te rasprostranjenosti glavnih tipova tala u Hrvatskoj
 • glavnih štetočina poljoprivrednih kultura te osnovnih metoda i načina njihova suzbijanja
 • teoretskih i praktičnih znanja iz područja tehnologije proizvodnje i prerade u hortikulturi
 • znanstvenih načela važnih u hortikulturi

b) Inženjerska analiza

 • sposobnost primjene stečenih znanja za identifikaciju, oblikovanje i rješavanje inženjerskih problema
 • sposobnost primjene stečenih znanja u hortikulturnoj proizvodnji i preradi

c) Istraživanje

 • sposobnost pretraživanja literature, baza podataka i drugih izvora informacija
 • sposobnost osmišljavanja i provođenja eksperimenata u području hortikulture, prikaza i interpretacije rezultata te donošenje zaključaka
 • sposobnost korištenja odgovarajuće laboratorijske opreme i sposobnost kritičke analize laboratorijskih rezultata

d) Inženjerska praksa

 • sposobnost objedinjavanja teorijskih znanja i praktičnih vještina u rješavanju problema u području hortikulture
 • svijest o utjecajima inženjerske prakse na društvo

e) Komplementarne vještine

 • sposobnost učinkovitog samostalnog i timskog djelovanja te usmenog i pisanog predstavljanja rezultata rada
 • sposobnost učinkovitog korištenja raznih metoda komuniciranja s inženjerskom zajednicom i društvom u cjelini
 • prepoznavanje potrebe i spremnosti za uključivanje u cjeloživotno učenje

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer hortikulture te izvršavati stručni posao u području za koje je stekao naziv.

Stručnjaci studija hortikulture bit će osposobljeni za voditelja gospodarstva u hortikulturnoj proizvodnji, u poduzećima za preradu i promet hortikulturnih proizvoda, voditelja proizvodnje u rasadnicima. Također za suradnika u poduzeću za proizvodnju i promet sredstava i opreme u hortikulturi, u poduzećima za projektiranje hortikulturnih objekata i trajnih nasada, referenta za područje poljoprivrede u tijelima lokalne uprave i državnim institucijama i sl. Zapošljavanje nije nužno ograničeno na područje hortikulture.

Preddiplomski studij hortikulture namijenjen je stjecanju širih znanja iz područja hortikulture prikladnih za nastavak diplomskih studija. Nakon završetka student može nastaviti obrazovanje na matičnom diplomskom studiju hortikulture (usmjerenja vinogradarstvo i vinarstvo, voćarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje) te drugim diplomskim studijima na Agronomskom fakultetu ili srodnim fakultetima u zemlji i inozemstvu.