Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Krajobrazna arhitektura

Vrijeme u kojem živimo obilježeno je sve većim, raznolikim i složenijim čovjekovim prostornim potrebama koje utječu na promjene i gubitak vrijednosti u krajobrazu i prostoru. U skladu s tim program studija krajobrazne arhitekture nastao je na temelju prostornih i društvenih potreba u Republici Hrvatskoj.

U cilju rješavanja raznolikih prostornih problema, zadataka i brige za okoliš potrebno je široko obrazovanje, kako u području društvenih zbivanja tako i o prostornim značajkama, te procesima koji utječu na promjene u krajobrazu. Zbog toga je studij interdisciplinaran, napose u organizaciji nastave, a znanja na kojima se temelji djelatnost krajobrazne arhitekture uzeta su iz brojnih područja kao što su: prirodoslovno-ekološke, društveno-ekonomske, tehničke i oblikovne te planerske discipline. Izvodi se međufakultetski u suradnji šest fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Strukovni zadaci studija stjecanje su kognitivnih i stvaralačkih sposobnosti u području krajobraznog oblikovanja i krajobraznog planiranja. Krajobrazno oblikovanje je prostorno razmještanje krajobraznih elemenata te njihovo fizičko određivanje s ciljem da se ostvare odgovarajuće funkcionalne, ekološki uravnotežene i likovno usklađene strukturne cjeline. Krajobrazno planiranje je zaštitno planiranje u okviru kojeg se pripremaju spoznaje o prirodnim vrijednostima i utvrđuju mjere njihove zaštite.

Svrha Studija krajobrazna arhitektura na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu jest obrazovanje mladih stručnjaka u području planiranja, oblikovanja i upravljanja krajobrazima. To podrazumijeva i obuhvaća zaštitu krajobraza, očuvanje i unapređenje prirodnog i kulturnog naslijeđa, zaštitu prirodnih resursa racionalnim korištenjem zemljišta, zaštitu i obnovu povijesnih perivoja, kao i organizaciju, oblikovanje i izgradnju novih krajobraza.

Provodi se uvođenjem studenata u teoretska i praktična znanja brojnih disciplina, poticanjem i razvijanjem kreativnog i intelektualnog razmišljanja, metodama znanstveno istraživačkog rada, kao i učenjem kroz rad na individualnim i timskim zadacima iz područja krajobraznog planiranja i oblikovanja.

Studij krajobrazna arhitektura je petogodišnji studij koji se izvodi u dva stupnja i time se omogućuje usporedivost i mobilnost studenata sukladno Bolonjskom procesu, a po završetku Studija se stječe titula magistra inženjera krajobrazne arhitekture koja je u skladu s potrebama društva, EU direktivama i standardima.

 

Preddiplomski studij krajobrazna arhitektura

Trajanje: 3 godine

ECTS: 180

Uvjeti za upis: Završena četverogodišnja srednja škola (gimnazija ili strukovna škola), položena državna matura i dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka krajobrazne arhitekture

Kompetencije koje se stječu završetkom preddiplomskog studija:

Osobe koje završe ovaj studij stječu uvjete za upis sveučilišnoga Diplomskog studija krajobrazna arhitektura. Osim toga, stječu kompetencije za suradničke poslove i za samostalan rad na manje zahtjevnim zadacima u području djelatnosti krajobrazne arhitekture sukladno važećim propisima.

Mogućnost nastavka studija: Diplomski studij krajobrazna arhitektura

DIPLOMSKI STUDIJ KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA

Trajanje: 2 godine

ECTS: 120

Uvjeti za upis:

 • završen sveučilišni Preddiplomski studij krajobrazna arhitektura - 180 ECTS bodova i stečen akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka krajobrazne arhitekture izravno
 • završen sveučilišni Preddiplomski studij drugih fakulteta i Sveučilišta i položena dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti za Diplomski studij krajobrazna arhitektura.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:

magistar/magistra inženjer/inženjerka krajobrazne arhitekture

Osoba koja završi diplomski studij osposobljena je da:

 • u području krajobraznog (zaštitnog) planiranja sudjeluje u procesu strateškog i prostornog planiranja i izrađuje studije i elaborate vrednovanja, identifikacije vrijednih prirodnih i kulturnih krajobraza, zaštite krajobraza te izrađuje studije procjene utjecaja na okoliš;
 • u sklopu izrade razvojnih i urbanističkih planova sudjeluje i samostalno elaborira ideje o novim vanjskim/zelenim površinama (zelenim sustavima)
 • u području krajobraznog oblikovanja izrađuje projekte krajobraznog uređenja i investicijsku tehničku dokumentaciju za sve vrste otvorenih/vanjskih prostora u okviru urbanih i ruralnih cjelina, za uređenje agrarnih cjelina, za uređenje degradiranih područja i za obnovu povijesnih perivoja;
 • kreira krajobraz koji zadovoljava humane i prirodne zahtjeve (vodeći računa o zaštiti prirodnog okoliša i kulturne baštine);
 • definira smjernice za dugotrajno upravljanje i održavanje izvedenih krajobraznih struktura;
 • upravlja i vrši nadzor nad izvođenjem radova na objektima krajobrazne arhitekture
 • sudjeluje na izradi i usuglašavanju zakonskih propisa, normativa, stručnih standarda i drugih općih akata;
 • sudjeluje u obrazovanju stručnjaka iz područja krajobrazne arhitekture na svim razinama, kako u obrazovnim ustanovama tako i u drugim oblicima cijelo životnog obrazovanja;

U sklopu navedenih područja osposobljena je da:

 • uspoređuje oblikovno projektantske i planerske teorije, koncepte i pristupe, prepoznaje različite tradicije u oblikovanju i planiranju krajobraza te je sposobna znanja iz područja krajobrazne arhitekture ugraditi u multidisciplinarne okvire;
 • primjenjuje poznate i razvija nove pristupe oblikovanju i planiranju krajobraza u različitim prostornim  mjerilima i za različite vremenske periode te je u stanju procijeniti posljedice varijantnih izbora;
 • kreativno i učinkovito organizira sve relevantne podatke, sintetizira konkretan projektantski i planerski problem te da za utvrđene probleme argumentirano predloži varijantna rješenja krajobraznih intervencija;
 • povezuje sadašnje i buduće inicijative, projekte i strategije koji utječu na organizaciju, korištenje i upravljanje prostorom;
 • procijeni značaj različitih vrsta društveno-političkih diskursa o prostoru, da prepozna i dijagnosticira konflikte u urbanom i ruralnom krajobrazu te da predloži rješenja kojima će se poboljšati njegove društvene i prostorne kvalitete;
 • predstavi znanstvene stavove o krajobraznim pitanjima članovima znanstvenih i ne-znanstvenih zajednica usmeno i tekstualno te koristeći odgovarajuće vizualne medije;
 • provede kritičku analizu krajobraza koristeći međusobno povezana znanja o regionalnim i lokalnim odrednicama te društveno-prostornim višedimenzionalnim podacima o krajobrazu;
 • definira krajobraznu problematiku za prostorne planove viših i nižih razina;
 • razvijanjem i primjenom teorijskih koncepata definira probleme i ciljeve kao i da prepozna mogućnosti i ograničenja za oblikovanje i planiranje krajobraza;
 • samostalno formulira i provodi znanstvena istraživanja o svim aspektima krajobraza;
 • samostalno izrađuje projekte s područja planiranja i oblikovanja krajobraza na svim razinama;
 • razlikuje različite stupnjeve složenosti krajobrazne problematike te o tome formira samostalan i kritički stav.

Kompetencije koje se stječu završetkom diplomskog studija:

Osobe koje završe studij osposobljene su za sve poslove u području djelatnosti krajobrazne arhitekture (kao krajobrazni planeri ili projektanti, istraživači ili suradnici, kao voditelji ili članovi timova):

 • u projektnom uredu, urbanističkom zavodu, poduzećima za izgradnju,  održavanje i njegu gradskog zelenila
 • u znanstveno-istraživačkim institutima
 • u srednjem i visokom školstvu u obrazovanju za struku krajobrazne arhitekture
 • u ustanovama za zaštitu prirodne i kulturne baštine, zaštitu okoliša
 • u upravnim gradskim službama i resornim ministarstvima
 • u nadležnim komorama i u organima stručnih staleških udruženja i društava na poslovima organiziranja i promicanja stručne djelatnosti krajobrazne arhitekture

Mogućnost nastavka studija: Poslijediplomski (doktorski) studij Poljoprivredne znanosti  (grana krajobrazna arhitektura)