Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Fitomedicina

Zaštita bilja grana je poljoprivrede koja se bavi sprečavanjem gubitaka koje poljoprivrednim kulturama nanose bolesti, štetnici i korovi. Teškoće pri izboru brojnih mjera i velikog broja priznatih sredstava za biljnu zaštitu te nužnost njihove stručne primjene zahtijeva specijalistička znanja. Gotovo sva sredstva za zaštitu bilja svrstana su u skupine otrova pa je njihova primjena povezana s opasnostima za korisne i druge organizme i za okoliš. Oslanjanje poljoprivrede ponajprije na kemijske mjere borbe protiv nametnika uz sve prednosti ima i određene nedostatke. Moderna zaštita bilja postojeće probleme rješava integracijom svih dosadašnjih saznanja, koja uključuju preventivne, administrativne, mehaničke, kemijske, biološke i druge mjere borbe protiv nametnika, koje će umanjiti gubitke priroda a da što je moguće manje nanesu štete okolišu.

Gotovo da nema biljne vrste na kojoj se ne javljaju ekonomski značajni biljni nametnici. Stoga zaštita bilja ima podjednak značaj u svim granama biljne proizvodnje, u krajobraznim i urbanim prostorima, na industrijskim i sportskim objektima, vodotocima, kanalima i sl. Uz sve navedeno, zaštita bilja uključuje i zaštitu uskladištenih biljnih proizvoda.

Na prvoj godini studija studenti stječu temeljna znanja iz prirodnih znanosti i osnova agrikulture, mikrobiologije tla i agroekonomike te temeljna znanja iz proizvodnje povrtlarskih, drvenastih i ratarskih kultura. Na drugoj godini kroz specijalističke module stječu se temeljna znanja iz područja fitofarmacije, sustava suzbijanja štetnih organizama, entomologije, fitopatologije, herbologije i metoda primjene pesticida. Tijekom treće godine studenti mogu odabrati izborne module kojima proširuju znanja o proizvodnji pojedinih kultura, ali i one kojima dobivaju specijalistička znanja o zaštiti pojedine skupine kultura (ratarske kulture, voćke i vinova loza ili povrće i ukrasno bilje). U šestom semestru studenti izrađuju stručne projekte čime razvijaju sposobnost korištenja znanstvenih dostignuća u rješavanju konkretnog problema te ih se potiče na timski rad. Izrada završnog rada eksperimentalnog karaktera, čija je obrana preduvjet za završetak studija, odvija se u šestom semestru. Studenti su obvezni odraditi stručnu praksu u trajanju od 2 mjeseca.

Studenti studija zaštite bilja steći će potrebna znanja iz područja konvencionalne i ekološki prihvatljive zaštite bilja. Studijski program omogućuje poznavanje i razumijevanje osnovnih načela poljoprivredne proizvodnje, temeljnih zakonitosti uzgoja pojedinih kultura te ključnih elemenata konvencionalne i ekološke zaštite bilja, kao i zakonodavnog konteksta različitih sustava zaštite bilja. Nakon završenog studija studenti će biti osposobljeni za samostalno pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija. Steći će sposobnost osmišljavanja jednostavnijih eksperimenata u području zaštite bilja i moći će objediniti teorijska znanja i praktične vještine pri rješavanju problema iz područja zaštite bilja. Bit će kompetentni za vođenje poslova iz područja zaštite bilja na obiteljskim i drugim gospodarstvima, u poljoprivrednim ljekarnama, državnim i županijskim inspekcijskim službama, poljoprivrednim tvrtkama, u tvrtkama proizvođača pesticida i sl., a također za nastavak znanstvenog usavršavanja na diplomskom studiju.

Nakon završetka studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer zaštite bilja. Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz prirodnih znanosti te znanjima iz proizvodnje poljoprivrednih kultura. Zahvaljujući tome studenti stječu potrebna znanja i vještine za rješavanje problema zaštite različitih poljoprivrednih kultura od štetočina prema načelima konvencionalne, integrirane i ekološke zaštite bilja. Kompetentni su za vođenje poslova iz područja zaštite bilja na gospodarstvima, u poljoprivrednim ljekarnama, državnim i županijskim inspekcijama, poljoprivrednim tvrtkama i sl. Zapošljavanje nije nužno ograničeno na područje zaštite bilja.

Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studija student stječe 180 ECTS bodova i mogućnost upisa na matični diplomski studij fitomedicine te druge diplomske studije na Agronomskom fakultetu ili srodnim studijima u zemlji i inozemstvu, pri čemu su uvjeti upisa određeni pravilima tih studija.