Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Animalne znanosti

Studenti studija animalnih znanosti tijekom studiranja upoznaju pozicije poljoprivrede kao ljudske djelatnosti i osnova poljoprivredne struke u širem smislu. Stječu znanja dostatna za nastavak diplomskog studija u području animalnih i srodnih znanosti te obavljanja poslova u poljoprivrednim tehnološkim procesima. Ovisno o skupini izabranih modula, mogu biti osposobljeni za samostalan rad unutar užeg stručnog područja ili na vlastitom obiteljskom gospodarstvu.

Tijekom prve godine studija animalnih znanosti stječu se temeljna znanja potrebna za savladavanje studija, kao što su ona iz zoologije, botanike, mikrobiologije, genetike, hranidbe, anatomije i fiziologije životinja itd.

Od druge godine studenti stječu niz specifičnih znanja o životinjama i radu s njima. Moduli koji uključuju rad s domaćim životinjama obrađuju uzgoj i korištenje konja, goveda, ovaca, koza, svinja i peradi, a izučavaju se i ribarstvo, lovstvo i pčelarstvo. Vrlo važna znanja su i ona o kakvoći i preradi mesa, mlijeku i mliječnim proizvodima te o zaštiti zdravlja životinja.

Stručni projekt u suradnji s mentorom i obvezna praksa od najmanje dva mjeseca služe produbljivanju spoznaja o poznavanju životinja i radu s njima, razvijaju sposobnost studenata za timski i individualni rad te poslovnu komunikaciju.

U šestom semestru student samostalno izrađuje završni rad, čija je obrana preduvjet za završetak studija.

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer animalnih znanosti te izvršavati stručni posao u području za koje je stekao naziv.

Studij je osmišljen tako da prvostupnike osposobljava za poslove vođenja proizvodnje na gospodarstvu, upravljanje gospodarstvom, obavljanje poslova u uredima državne i lokalne uprave u domeni poljoprivrede i ruralnog sektora, suradnji u istraživačkim institucijama na području poljoprivrede te u poslovima prometa poljoprivrednom opremom i proizvodima. Zapošljavanje nije nužno ograničeno na područje poljoprivrede.

Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa student stječe pravo upisa na bilo koji od trinaest diplomskih sveučilišnih programa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prema uvjetima koji vrijede za pojedini studij. Studenti stječi pravo upisa i na bilo koju sastavnicu sveučilišta u Republici Hrvatskoj i inozemstvu prema uvjetima koje one propisuju.

program studija