Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme disertacije :: Darija Bilandžija, dipl.ing.agr.

Datum održavanja:

Emisija ugljikovog dioksida pri različitim načinima obrade tla

28. ožujka 2014. :: 13:00 sati :: Velika vijećnica