Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Biljne znanosti

Zahtjevi studijskog programa sastoje se u studentskom angažmanu na kontinuiranom ispunjavanju obveza tijekom studija u trajanju od 6 semestara s minimalno 15 tjedana nastave po semestru. Tijekom studija student upisuje i izvršava obveze na modulima u vrijednosti minimalno 180 ECTS bodova, uz ekvivalent opterećenja od 30 sati rada za 1 ECTS bod. Studij ima 73% obveznih ECTS bodova (što uključuje i završni rad i stručni projekt) i 27% izbornih ECTS bodova.

Prva je godina studija biljnih znanosti zajednička s prvom godinom studija agroekologije i ekološke poljoprivrede.

U prva tri semestra studija, uz temeljna znanja iz prirodoznanstvenih i biotehničkih disciplina, studenti savladavaju i temeljne agronomske discipline, a u četvrtom semestru primijenjene discipline ratarske proizvodnje. Nakon prve i/ili druge godine studija studenti stječu praktična znanja kroz stručnu praksu u ukupnom trajanju od 320 sati.

Na trećoj godini studija studenti proširuju znanja iz drugih grana poljoprivrede ovisno o izboru modula. U završnoj godini studija timovi od 3 do 5 studenata izrađuju stručni projekt koji ih osposobljava za timski rad i poslovnu komunikaciju. Preddiplomski studij završava izradom završnog rada.

Pohađanjem predavanja, vježbi i terenske nastave te polaganjem ispita student stječe potrebna znanja i vještine te je osposobljen za:

  • rad u području agronomije, napose za izbor, vrednovanje i proizvodnju ratarskih kultura, industrijskog i krmnog bilja
  • za vođenje suvremenih tehnoloških procesa unutar užeg stručnog područja (ratarstvo) te srodnih poljoprivrednih grana (povrćarstvo, stočarstvo, voćarstvo, itd.), ovisno o skupini izabranih modula
  • ili je stekao dostatna znanja za nastavak diplomskog studija na području biotehničkih znanosti.

Znanja stečena tako koncipiranim studijskim programom omogućuju prvostupnicima biljnih znanosti poznavanje osnova proizvodnje ratarskih, ali i drugih poljoprivrednih kultura, kao i poznavanje novih trendova u poljoprivrednoj proizvodnji u zemlji i svijetu.

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer biljnih znanosti te izvršavati stručni posao u području za koje je stekao naziv. Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz prirodoznanstvenih, biotehničkih i agronomskih disciplina. Zahvaljujući tome prvostupnici su osposobljeni za obavljanje srednje složenih zadataka u raznim granama poljoprivrede i poduzetništva te su spremni odgovoriti na izazov stalnih tehnoloških promjena i inovacija. Zapošljavanje nije nužno ograničeno na područje biljnih znanosti.

Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa student stječe mogućnost upisa na matični diplomski studij biljnih znanosti te druge diplomske studije na Agronomskom fakultetu ili srodnim fakultetima u zemlji i inozemstvu.

program studija