Info

Zavod za herbologiju

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 5, 3. kat
Fax: +385 1 231 5300

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
izv. prof. dr. sc. Maja Šćepanović, predstojnica zavoda
Izvanredni profesor
+385 01 239 4033mscepanovic
prof. dr. sc. Zvonimir Ostojić
Professor emeritus
+385 01 239 3692zostojic
izv. prof. dr. sc. Klara Barić
Izvanredni profesor
+385 01 239 3776kbaric
Josip Lakić, mag. ing.
Asistent
+385 01 239 4086jlakic
Ana Pintar, mag. ing. agr.
Asistent
+385 01 239 3606apintar
Valentina Šoštarčić, mag. ing. agr.
Asistent
+385 01 239 4086vsostarcic

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Dragojka Brzoja, dipl. ing.
Stručni suradnik SZVO
+385 01 239 3756dbrzoja

Usluge i proizvodi

Djelatnici Zavoda kompetentni su za znanstvene i stručne usluge iz područja suzbijanja korova u različitim vrstama poljoprivrednih kultura i u različitim tipovima biljne proizvodnje (konvencionalna, integrirana i ekološka) kao i na nepoljoprivrednim površinama (željezničke pruge, putovi, ceste, kanali, ekonomska dvorišta, vodene površine, industrijski objekti i dr.). Usluge obuhvaćaju:

  • edukativna predavanja poljoprivrednim poslovnim subjektima, obiteljskim gospodarstvima, udrugama, zadrugama, državnim institucijama i kemijskim tvrtkama.
  • izradu studija i programa u području racionalne, ekološki prihvatljive i konvencionalne primjene herbicida, usklađene sa zakonskom regulativom RH.
  • istraživanja biološkog učinka herbicida, kombinacija herbicida ili programa primjene herbicida za poljoprivredne proizvođače i kemijske tvrtke.
  • savjetodavne usluge iz područja suzbijanja korova kod planiranja proizvodnje i u tijeku proizvodnje.
  • sudjelovanje i savjetovanje u radu stručnih tijela resornog Ministarstva.
     

Pokušališta i laboratoriji

U osnivanju.

Povijest zavoda

Odjel za proučavanje i suzbijanje korova, danas Zavod za herbologiju, utemeljen je 1. siječnja 1978. Integracijom Poljoprivrednog fakulteta Zagreb i Instituta za zaštitu bilja, osnovan je Institut za zaštitu bilja Fakulteta poljoprivrednih znanosti Zagreb u okviru kojeg je djelovao Odjel za proučavanje i suzbijanje korova. Sve do reorganizacije dodiplomskog studija i uvođenja novih usmjerenja, djelatnost Odjela isključivo se je zasnivala na znanstveno-stručnom istraživačkom radu. Najveći dio aktivnosti bio je usmjeren na službena istraživanja djelotvornosti herbicidnih pripravaka u različitim poljoprivrednim kulturama za potrebe izdavanja dozvole za promet i primjenu. Iz tog razdoblja značajna je ugovorna suradnja stručnjaka Odjela s ondašnjim poljoprivrednim kombinatima.

Prema novom nastavnom programu, 1982/83. akademske god. po prvi puta 50 studenata upisuje usmjerenje Zaštita bilja. Na taj način djelatnost Odjela proširena je i na nastavnu djelatnost. Nastavni program u to vrijeme obuhvaća kolegije Herbologija i Fitofarmacija sa zaštitom okoliša-herbicidi.

Ponovnom reorganizacijom Fakulteta 1992. godine, u sastavu Agronomskog fakulteta djeluje današnji Zavod za herbologiju. Zavod je u nastavni program inkorporirao predmet Herbologija, koja je bila jedan od 23 temeljna modula za studente studija Bilinogojstvo, a za usmjerenje Zaštita bilja predmet Herbologija II. Nakon reforme studija (2005. godine) prema načelima Bolonjskog procesa, nastavna djelatnost Zavoda znatno je proširena. Djelatnici Zavoda koordiniraju radom većeg broja obveznih predmeta (Osnove herbologije, Primijenjena herbologija i Herbicidi) za studij Zaštita bilja i predmet Specijalna herbologija za studij Fitomedicina te na poslijediplomskom studiju Poljoprivredne znanosti predmet Napredni sustavi suzbijanja korova. Izborni predmeti koje nastavnici Zavoda koordiniraju su Legislativa u zaštiti bilja, Ekologija korova i Interakcije herbicida u tlu. Djelatnici Zavoda su također suradnici u nastavi na većem broju predmeta preddiplomskih i diplomskih studija (Sustavi suzbijanja štetnih organizama, Zaštita ratarskih kultura od štetočinja,  Zaštita voćaka i vinove loze od štetočinja, Zaštita povrća i ukrasnog bilja od štetočinja, Žitarice-zrnate i škrobnate kulture, Načela fitofarmacije, Osnove fitomedicine, Poljoprivreda i okoliš).

Utemeljitelj Odjela za proučavanje i suzbijanje korova kao i današnjeg Zavoda za herbologiju i njegov predstojnik, sve do umirovljenja (2011.) bio je dr. sc. Zvonimir Ostojić, prof. emer. Osim utemeljenja i vođenja, sudjelovao je u kreiranju studija Zaštita bilja i Fitomedicina i osmišljavanju nastavnih programa svih predmeta koje djelatnici Zavoda koordiniraju.

Od osnutka do danas težnja djelatnika Zavoda je harmoniziranje svih aktivnosti (nastavnih, znanstvenih i stručnih) u jednu cjelinu, s ciljem da ishodi učenja i kompetencije studenata čim prije budu primjenjive u praksi ili da budu osnovom za znanstveno-istraživački rad.