Info

Zavod za ishranu bilja

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 6, 1. kat
Fax: +385 1 239 4011

Tajnica/tajnik zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Valerija Leto, dipl. ing., tajnica zavoda
Tehnički suradnik
+385 01 239 3817vleto

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
prof. dr. sc. Lepomir Čoga, predstojnik zavoda
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 4066lcoga
prof. dr. sc. Mirjana Herak Ćustić
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3955mcustic
prof. dr. sc. Milan Poljak
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3861mpoljak
doc. dr. sc. Ante Biško
Docent
+385 01 239 3794abisko
doc. dr. sc. Tomislav Karažija
Docent
+385 01 239 3982tkarazija
doc. dr. sc. Boris Lazarević
Docent
+385 01 239 3961blazarevic
doc. dr. sc. Marko Petek
Docent
+385 01 239 4085mpetek
Mihaela Šatvar, dipl. ing.
Asistent
+385 01 239 3667msatvar

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Vesna Jurkić, dipl. ing.
Stručni savjetnik
+385 01 239 3884vjurkic
dr. sc. Sanja Slunjski
Stručni savjetnik
+385 01 239 4046sslunjski

Djelatnost i područja istraživanja Zavoda za ishranu bilja

Zavod za ishranu bilja tijekom svog višegodišnjeg postojanja razvio se u vrlo afirmiranu znanstveno – nastavnu i stručnu cjelinu unutar Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. Znanstveno istraživački i nastavni rad djelatnika Zavoda usmjeren je prema optimalnoj ishrani bilja kako s fiziološkog, nutritivnog, toksikološkog tako i s ekološkog i krajobraznog aspekta u cjelini. U istraživanjima koja provodi Zavod značajna pažnja posvećena je gnojidbi različitih poljoprivrednih kultura u konvencionalnoj i ekološkoj proizvodnji, kao i utjecaju gnojidbe organskim i mineralnim gnojivima na okoliš. Značajna pozornost obraća se liječenju fizioloških poremećaja uzrokovanih abiotskim stresnim čimbenicima, posebice nedostatkom mikroelemenata. Rezultati istraživanja objavljeni u znanstvenim i stručnim publikacijama primjenjivi su kako u nastavnoj tako i u stručnoj praksi.

Laboratorij Zavoda za ishranu bilja ovlašten je za:

analize tla, biljnog materijala, supstrata, gnojiva (organskih i mineralnih), poboljšivača tla, otpadnih materijala i muljeva, hranjivih otopinama i voda koje se provode sukladno standardnim metodama prema hrvatskim i međunarodnim normama (HRN, ISO, EEC-Direktive – EZ, Pravilnici).

Izdaju se mišljenja po izvršenim analizama, daje preporuka za sve oblike poljoprivredne proizvodnje, predlaže se eventualna gnojidba s ciljem pravilne i održive poljoprivredne proizvodnje ne narušavajući pritom prirodnu ravnotežu, a također se određuju i brojni fiziološki parametri u biljkama.

Laboratorij redovito uvodi nove analitičke metode, te sustavno radi na edukaciji djelatnika kao i unapređenju kvalitete laboratorijskih analiza.

Istraživačka infrastruktura (laboratorij, oprema)

Laboratorij Zavoda za ishranu bilja analitički je laboratorij površine 180 m2 opremljen suvremenom laboratorijskom opremom i namještajem za potrebe znanstveno-nastavne djelatnosti kao i stručnih projekata u području agronomije i zaštite okoliša sukladno službenim analitičkim metodama (ISO-norme, AOAC, Europske direktive i dr). Djelatnici laboratorija aktivno su uključeni u rad tehničkih odbora (TO-134 za gnojiva i poboljšivače tla, TO-190 za kvalitetu tla, TO-577- metode ispitivanja za karakterizaciju krutih i tekućih sastavnica opterećenja okoliša) pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo. Djelatnici su, također i članovi nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša, povjerenstva za izradu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (Ministarstvo poljoprivrede), povjerenstva za izradu Pravilnika o organskim gnojivima (Ministarstvo poljoprivrede), povjerenstva za izradu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nus proizvodima i ukidanju statusa otpada (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike). Laboratorij djeluje sukladno normi HRN ISO 17025:2007,  prema kojoj je akreditiran 2014. godine u području ispitivanja mineralnih gnojiva. U analitičkim postupcima koristi se suvremena tehnika i oprema: atomski apsorpcijski spektrometar (AAS - plamena tehnika, AAS - besplamena (grafitna) tehnika, AAS - hidridna tehnika), UV/VIS spektrofotometri, plamenfotometar, konduktometar, pH-metri, mikrovalna peć, centrifuga, Kjeltec sustav (razgradnja i destilacija uzoraka), refraktometri, komore rasta s potpuno kontroliranim uvjetima, skener za određivanje površine korijena, netto fotosynthesis analyzer, klorofil metar, press chamber i drugo.

U sklopu Zavoda za ishranu bilja djeluje i ovlašteni laboratorij za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla (ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja) i analiziranje otpadnih materijala (ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, sukladno Zakonu o otpadima, Pravilniku o muljevima i Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima).

U svrhu kontrole kvalitete rada i dobivenih analitičkih podataka, laboratorij je uključen u program nacionalnih i međunarodnih poredbenih ispitivanja tla, biljnog materijala te organskih i mineralnih gnojiva.

Usluge i proizvodi

Laboratorijske analize:

Analize tla, biljnog materijala, supstrata, organskih i mineralnih gnojiva, organskih i mineralnih poboljšivača tla, muljeva i otpadnih materijala te hranjivih otopina (utvrđivanje količina ukupnih i fiziološki aktivnih makro i mikroelemenata, organske tvari, kationa i aniona (% soli), pH reakcije, elektroprovodljivosti (EC), teških metala i drugo).

Određivanje fizioloških parametara: intenzitet fotosinteze, ekstrakcija biljnih pigmenata, indeks klorofila, vodni status biljke, površina korijena (3D skener), šećeri, titracijska kiselost, nitrati (Cardy-ion metar), pH biljnog soka.

Certificirane analize gnojiva i poboljšivača tla sukladno ovlaštenju resornih ministarstava. Mišljenje za upis istih u Upisnik na osnovi dobivenih rezultata (uspoređivanje – potvrđivanje deklaracije hranjiva u pojedinim gnojivima).

Nakon analize organskih materijala izdavanje mišljenja za primjenu istih u poljoprivrednoj proizvodnji prema odrednicama zakonske regulative (Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima).

Izrada studija i elaborata za:

  • kontrolu plodnosti tla
  • ocjenu prikladnosti tala za uzgoj različitih poljoprivrednih kultura
  • utvrđivanje stupnja onečišćenja tla, voda i biljnog materijala nitratima i teškim metalima
  • preporuke za gnojidbu poljoprivrednih kultura s ciljem pravilne i održive poljoprivredne proizvodnje

Edukacijska djelatnost

U prostoru laboratorija provode se znanstvena istraživanja, ali i praktične vježbe sa studentima preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija na modulima vezanim uz problematiku ishrane i fiziologije bilja, te srodnih agronomskih struka. Studenti našeg Fakulteta obavljaju svoju obaveznu praksu uz stručno vodstvo i nadzor djelatnika Zavoda.

Kako bi se studentima približila agronomska struka, uključuje ih se i u rad na terenu kroz koji se najbolje upoznaju s problematikom primijenjih znanstvenih spoznaja u praksi. Sudjelovanje studenata u svim fazama istraživanja rezultira izuzetno uspješnim i kvalitetnim doktorskim, diplomskimi i završnim radovima te stručnim projektima. Kao potvrda uspješnosti ovakvog pristupa radu sa studentima brojni su radovi s kojima studenti sudjeluju na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te nagrade (Rektorova nagrada).

Nastavna djelatnost

Djelatnici Zavoda koordinatori su i suradnici na modulima u nastavi na svim razinama studija. Detaljan popis modula i studijskih programa može se vidjeti na osobnim stranicama djelatnika.

Tekući znanstveni i stručni projekti

Djelatnici Zavoda uključeni su u brojne domaće i inozemne znanstvene projekte. Detaljan uvid nalazi se na osobnim stranicama djelatnika.

Povijest zavoda

Zavod za ishranu bilja utemeljen je 1921. godine kada je proširenjem nastavnog i znanstvenog rada Zavoda za tloznanstvo, petrografiju i mineralogiju prešao u Zavod za tloznanstvo i hranidbu bilja. Godine 1929. izdvaja se kao zaseban Laboratorij za ishranu bilja, a kasnije prelazi u Zavod za ishranu bilja. Godine 1953. prelazi u Zavod za opću proizvodnju bilja koji, pored ishrane bilja, obuhvaća i opće ratarstvo. Integracijom Poljoprivrednog fakulteta i Poljoprivrednog instituta Zagreb 1978., utemeljen je Fakultet poljoprivrednih znanosti, a jedan od fakultetskih instituta je i Institut za agroekologiju u čijem se sastavu ponovno utemeljuje Zavod za ishranu bilja pod kojim nazivom djeluje i danas.

Fotogalerija

Zavod za ishranu bilja
Zavod za ishranu bilja
Zavod za ishranu bilja
Zavod za ishranu bilja
Zavod za ishranu bilja
Zavod za ishranu bilja
Zavod za ishranu bilja
Zavod za ishranu bilja
Zavod za ishranu bilja
Zavod za ishranu bilja
Zavod za ishranu bilja
Zavod za ishranu bilja
Zavod za ishranu bilja
Zavod za ishranu bilja