Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za izbor i zapošljavanje

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 (0)1 239 3777
fax: +385 (0)1 231 5300
e-mail: dekanat@agr.hr

Raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta

  1. u stručnom zvanju i na radnom mjestu stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području Biotehničke znanosti, znanstveno polje Poljoprivreda, u Zavodu za mljekarstvo na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  2. u stručnom zvanju i na radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, u Zavodu za opću proizvodnju bilja na određeno vrijeme od tri mjeseca, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  3. administrativno-financijski koordinator na projektu LIFE 13 ENV/HR/000580 „Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Zavodu za voćarstvo  -1 izvršitelj.

Poništava se dio natječaja objavljen u NN br. 140. od 25.11.2009.  točka 1., u Večernjem listu od 24.11.2009. na web stranici fakulteta i na stranicama HZZ.

Pristupnici pod točkama 1. i 2.  trebaju ispunjavati uvjete u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u stručna zvanja u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, objavljenom na internetskoj stranici www.agr.unizg.hr.

Pristupnici pod točkom 3. trebaju ispunjavati uvjete: VSS agronomije, smjer VVV ili magistar struke Hortikultura, smjer voćarstvo, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika. Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo rada u javnoj ustanovi koja se bavi zaštitom prirode i stručni ispit za čuvara prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave sa životopisom, preslikom diplome, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), te dokazima o ispunjavanju uvjeta, pristupnici za točke 1. i 2. moraju dostaviti  na adresu Fakulteta u roku 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, a za točku 3. u roku od 8 (osam) dana od objave u Narodnim novinama  s naznakom „Za natječaj“.

Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su priložiti izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu te dokaz o nezaposlenosti.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.