Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Ekološka poljoprivreda

U skladu s promjenama koje se događaju u agraru u posljednjih 20-ak godina te analizom promjena u nastavnim programima na sličnim fakultetima u zemljama našeg okruženja nastala je ideja za ovakvim studijem na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Preddiplomski studij iz ekološke poljoprivrede omogućuje stjecanje multidisciplinarnog znanja iz područja biotehničkih znanosti. Riječ je o potpuno novom studiju koji se do sada nije nigdje izvodio na sveučilištima u Republici Hrvatskoj.

Tijekom prve dvije godine izvode se moduli u kojima student dobiva temeljne spoznaje o agronomskim znanostima - riječ je o obveznim modulima za studij. U cilju proširenja znanja, tijekom posljednje godine studiranja polaznik odabire module s predložene liste ovog studija ili student može birati module koji nisu na listi studija, a slušaju ih studenti drugih studija Agronomskog fakulteta. Također postoji mogućnost odabira modula s drugih fakulteta Sveučilišta. Studij ekološke poljoprivrede je po svojoj strukturi trogodišnji i primjenjuje ECTS bodovni sustav. Predviđen je velik broj izbornih modula, na posljednjoj, III. godini studija od predloženih 15 modula student bira 6 - tj. 36 ECTS bodova. Također, student ima pravo na 24 ECTS potpuno izborna boda (4 modula) koja odabere s drugog studija Agronomskog fakulteta. Otvorena je mogućnost studiranja u trajanju od jednog semestra izvan matičnog fakulteta (Hrvatska ili inozemstvo). Učinkovitost i zanimljivost studiranja temelji se na većem aktivnom angažmanu studenata (dnevne zadaće, vježbe, seminari...), a manjem broju sati izravne nastave (predavanja). Ispitivanje studenta provodi se tijekom cijelog semestra (kolokviji i ostali oblici sudjelovanja u nastavi), a završni ispit organizira se tijekom zadnjeg tjedna nastave.

Završetkom trogodišnjeg znanstvenog studija sveučilišni prvostupnici ekološke poljoprivrede stekli su sljedeće kompetencije:

  • ovisno o skupini izabranih modula, mogu biti osposobljeni za samostalan rad na vlastitom obiteljskom gospodarstvu
  • ovisno o skupini izabranih modula, mogu biti osposobljeni za voditelja proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu
  •  dostatna znanja za nastavak diplomskog studija na Agronomskom fakultetu ili drugim fakultetima na području srodnih znanosti
  • obavljanje poslova u uredima državne uprave i lokalne samouprave u domeni poljoprivrede i ruralnog sektora
  • suradnik u istraživačkim institucijama u domeni poljoprivrede i zaštite okoliša
  • suradnik u radu javnih ustanova koje gospodare zaštićenim područjima
  • suradnik u poslovima trgovine i prometa poljoprivrednom opremom i proizvodima
  • temeljne spoznaje o mjestu, ulogama i važnosti te nezamjenjivosti poljoprivrede u budućem životu.

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ekološke poljoprivrede te obavljati stručni posao u području za koji je stekao naziv. Studij je utemeljen na temeljnim znanjima iz agronomije, ekologije i zaštite okoliša. Zahvaljujući navedenom, studenti stječu potrebna znanja i vještine za rješavanje složenih zadataka iz gore navedenih područja u raznim granama industrije i poduzetništva. Zapošljavanje nije nužno ograničeno na područje agronomije, ekologije i zaštite okoliša.

Studij ekološke poljoprivrede ipak je ponajprije zamišljen kao osposobljavanje studenta za nastavak studija. Nakon završetka preddiplomskog studija iz ekološke poljoprivrede student može nastaviti diplomski studij ekološke poljoprivrede i agroturizma te, ovisno o odabiru izbornih predmeta u III. godini, na svim ostalim diplomskim studijima Agronomskog fakulteta odnosno na srodnim studijima u zemlji i inozemstvu.

program studija